Złamana ręka i odszkodowanie

W okresie zimowym bardzo często dochodzi do wypadków związanych z upadkami na śliskiej powierzchni drogi lub chodnika. m.in. złamana ręka stanowi podstawę do stawiania żądań o odszkodowanie. Od kogo możemy je uzyskać i na jakich zasadach wyjaśnia poniżysz artykuł.

Przepisy „Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” nakładają na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków, m.in.:

- obowiązek uprzątnięcia: lodu, błota, śniegu innych zanieczyszczeń z chodników, które są położone wzdłuż danej nieruchomości.

Uznaje się za taki chodnik wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ważne. Właściciel nie ma takiego obowiązku, jeśli na chodniku została wyznaczona strefa płatnego postoju lub parkują pojazdy samochodowe.

Często obowiązek właścicieli nieruchomości jest przekazywany zarządcom nieruchomości- specjalistycznym firmom.

Np. Osiedla mieszkaniowe- za stan utrzymania chodników i dróg wewnętrznych odpowiadają, co do zasady właściciele nieruchomości, ale bardzo często wynajmowana jest specjalna firma do usuwania zanieczyszczeń lub spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa robi to we własnym zakresie poprzez swoich pracowników.

Niezwykle często opisywany obowiązek nie jest przestrzegany. Warto zwrócić uwagę, że oprócz samego lodu i innych zanieczyszczeń znajdujących się na chodniku dotyczy on również zalegającego śniegu na dachach (w Polsce zdarzył się przypadek gdzie pod naporem zalegającego śniegu zawalił się dach jednego z supermarketów) i zwisających sopli lodowych.

Za niedopełnienie tego obowiązku Straż Miejska może nałożyć mandat

Złamana ręka i odszkodowanie

Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw od osoby zobowiązanej na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że jeżeli ktoś z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę to zobowiązany jest do jej naprawienia.

Dodatkowo w wyniku zaniedbań zarządcy nieruchomości może dojść do uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. W takich okolicznościach osoba uprawniona może żądać stosownego odszkodowania, które pokryje:

- koszty leczenia (wydatki poniesione na prywatne wizyty lekarskie, koszty leków, wydatek na prześwietlenie złamanej ręki, założenie gipsu itd.)

- koszty rehabilitacji (wydatki związane z zakupem materiałów do rehabilitacji, zabiegi rehabilitacyjne itd.)

- utracone dochody, (jeżeli przez nasze złamanie praca zarobkowa była niemożliwa to możemy żądać rekompensaty za utracony dochód).

Teoretycznie złamana ręka może być przyczyną uszczerbku na zdrowiu, który powoduje całkowitą i częściową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej a to już są przesłanki do stawiania roszczenia o rentę. W praktyce jednak bardzo rzadko zdarza się, aby złamana ręka wyłączała nas w dłuższej perspektywie czasu z aktywnego życia zawodowego.

Zadośćuczynienie

Oprócz poniesionej szkody materialnej sąd może zasądzić na naszą rzecz stosowne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Krzywda jest rozumiana w tym przypadku, jako ból i cierpienie związane ze złamaniem naszej ręki, procesem leczenia/rehabilitacji i skutkami, jaki to wywołało w naszym codziennym życiu. Jest zrozumiałym, że zupełnie inna jest sytuacja osoby starszej, która doznała złamania i w ten sposób potrzebuje niekiedy pomocy osób trzecich w codziennych czynnościach a sytuacja osoby młodej, której kości stosunkowo szybko wracają do stanu i sprawności sprzed wypadku.

Przykład z życia

50 letnia mieszkanka Stalowej Woli pośliznęła się na oblodzonym chodniku w wyniku, czego złamała rękę. W postępowaniu przed sądem została zawarta ugoda między nią a władzami miasta, które zobowiązały się do wypłaty odszkodowania wysokości 10.000 zł.

Jak starać się o odszkodowanie za złamaną rękę?

Kwestią kluczową w całej sprawie jest zgromadzenie materiału dowodowego.

- zbierz dane kontaktowe do świadków zdarzenia

- zrób dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia (nie powinno to stanowić większego problemu w czasie, gdy praktycznie każdy telefon komórkowy ma wbudowany aparat fotograficzny)

- poinformuj Straż Miejską lub Policję o zaistniałym zdarzeniu (dzięki temu zostanie sporządzona stosowna notatka służbowa z całego zdarzenia, która będzie stanowić dowód w sprawie)

- podczas dokonywanej pomocy medycznej postaraj się również o przeprowadzenie obdukcji lekarskiej.

W momencie zebrania stosownej dokumentacji możesz się udać do osoby/podmiotu odpowiedzialnego za stan nawierzchni i starać się o odszkodowanie za złamanie ręki na drodze ugodowej. Jeśli nie przyniesie to zamierzonego rezultatu sprawę trzeba skierować do sądu i tutaj już dobrze jest skonsultować się z pełnomocnikiem prawnym.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon