Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to pojęcie dość często stosowane przez osoby poszkodowane zamiennie w ich kontaktach z firmą ubezpieczeniową lub podczas prowadzonego postępowania przed sądem. Nie są to jednak terminy tożsame. Warto poznać różnice, które między nimi występują, aby wiedzieć, kiedy należy nam się zadośćuczynienie a kiedy możemy żądać odszkodowania.

Podstawowa różnica wynika z celu, jakie mają te dwie instytucje.

Odszkodowanie- rekompensuje nam wszelkie szkody natury majątkowej
Zadośćuczynienie- ma na celu naprawę szkody niemajątkowej

Szkoda majątkowa- jest stosunkowo prosta do wytłumaczeniu. To generalnie każdy uszczerbek, jaki powstał w wyniku określonego zdarzenia na naszym majątku np. inny uczestnik ruchu drogowego wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył w nasz samochód, doszło do uszkodzenia naszego pojazdu, co spowodowało naszą szkodę.

Oszacowanie takiej szkody nie nastręcza większych problemów. Osoba poszkodowana dokonuje naprawy samochodu i za tą usługę ponosi konkretne koszty. Otrzymuje fakturę VAT, która stanowi dowód poniesionych wydatków. Podobnie, jeśli wyniku wypadku doznaliśmy jakiegoś urazu naszego ciała i konieczne było leczenie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Nasze wydatki możemy tutaj jasno udokumentować.

Co ciekawe oprócz naprawienia rzeczywistej szkody możemy żądać odszkodowania za „spodziewane korzyści” tzw. z łac. Lucrum cessans. Czyli korzyści, które byśmy osiągnęli gdyby nie zaistniała szkoda np. jesteśmy taksówkarzem, wskutek wypadku nasze narzędzie pracy, czyli samochód nie nadawało się do użytku, przez co straciliśmy zarobek za pewien okres czasu. Tego typu szkoda również powinna być nam naprawiona.

Szkoda niemajątkowa- o ile jej opisanie nie stwarza większego problemu to już kwestia określenia zadośćuczynienia może być pewnym kłopotem.

Podstawą dochodzenia zadośćuczynienia jest art. 445§ 1 Kodeksu Cywilnego

"W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę".

W literaturze prawniczej przyjmuje się generalnie, że zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu pokonanie negatywnych przeżyć natury psychicznej.

Sąd Najwyższy określa krzywdę, jako cierpienie natury fizycznej i psychicznej. Z tego powodu określając wysokość zadośćuczynienia trzeba mieć na uwadze rozmiar cierpień fizycznych mających związek z wypadkiem, jak również dolegliwości bólowe powstałe wskutek urazu jak też długiego procesu leczenia.

Np. Na skutek wypadku samochodowego doznaliśmy uszkodzenia naszego kręgosłupa, przez co byliśmy wyłączeni przez pewien czas z życia zawodowego. Jest to niewątpliwie szkoda majątkowa i podstawa do żądania odszkodowania. Jednak oprócz tego wystąpiło znaczne oszpecenie naszej twarzy poprzez liczne rozcięcia skórne i z tego powodu mamy problemy w kontaktach interpersonalnych (zmniejszenie szansy na znalezienie partnera życiowego). Jest to podstawa do dochodzenia zadośćuczynienia.

Dodatkowo należy pokreślić, że orzecznictwo ujmuje zadośćuczynienie, jako skutek uszkodzenia ciała niezwykle szeroko.

Np. Brane są pod uwagę nie tylko zdarzenia wynikające z wypadku lub czyny karalnego, ale także przyjmuje się szkodę powstałą podczas leczenia – pozostawienie po zabiegu medycznym ciał obcych w organizmie bądź niekorzystne zdarzenia związane z transfuzją itp.

Uwaga. Termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Ważne. Roszczenie o zadośćuczynienie może być dziedziczone.

Praktyka pokazuje, że firmy ubezpieczeniowe unikają wypłat zadośćuczynienia lub jeśli już to robią to zaniżają w znacznym stopniu ich wysokość. Z drugiej strony problematyka określenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi złożone zagadnienie. Sprawy tego rodzaju nie są łatwe przed sądem i warto czasem skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników.

Na całe szczęście obserwujemy rosnąco przychylność polskich sądów w zakresie orzekania o zadośćuczynieniu. Wiele z nich kończy się wygraną poszkodowanych, dlatego też nie można popadać na duchu i odważnie walczyć o swoje prawa.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon