Wniosek o jednorazowe odszkodowanie

W sytuacji, kiedy jesteśmy ofiarą wypadku w pracy albo dotknie nas choroba zawodowa to na mocy obowiązującego prawa przysługują nam określone świadczenia. W pierwsze kolejności jest to zasiłek chorobowy i ewentualnie zasiłek rehabilitacyjny. Natomiast, jeżeli wynikła szkoda jest na tyle duża, że utraciliśmy całkowitą lub częściową zdolność do wykonywania pracy zarobkowej to jest to renta. Oprócz tego każda osoba poszkodowana może się starać o jednorazowe odszkodowanie.

Przykładowy wniosek o jednorazowe odszkodowanie do pobrania >>TUTAJ<<

Protokół lub karta wypadku

Fakt wystąpienia wypadku w danym przedsiębiorstwie/zakładzie pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków natury formalnej. Jednym z najważniejszych (oprócz udzielenia pierwszej pomocy i wezwania służb medycznych) jest powołanie zespołu powypadkowego, który sporządza stosowny protokół z zaistniałego zdarzenia.

Protokół zawiera:

- opis i okoliczności wypadku

- czas i miejsce wypadku

- urazy i ich umiejscowienie

Jeżeli osoba, która uległa wypadkowi nie jest formalnie pracownikiem sporządza się kartę wypadku.

Ważne. Niezależnie od statusu osoby poszkodowanej płatnik składek (najczęściej pracodawca) ma obowiązek sporządzenia protokołu lub karty wypadku w terminie najpóźniej do 14 ni od daty uzyskania informacji o zdarzeniu.

Inne obowiązki płatnika składek

Przepisy ustawy nakładają na płatnika składek obowiązek zebrania takiej dokumentacji na podstawie, której będzie można określić powstały uszczerbek na zdrowiu. Równolegle ubezpieczony (osoba poszkodowana) lub członek jej rodziny składa do płatnika składek wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

Ważne. Wniosek jest kierowany ostatecznie do organu rentowego, ale przez płatnika składek i dlatego to właśnie do niego należy złożyć stosowne pismo.

Elementy konieczne we wniosku o jednorazowe odszkodowanie:

- dane identyfikacyjne płatnika składek: numer NIP i REGON a jeśli nie posiada to numer PESEL i numer i seria dowodu osobistego/paszportu

- dane identyfikacyjne osoby poszkodowanej: numer PESEL a jeśli nie posiada to nr i seria dowodu osobistego/paszportu

Po zakończeniu procesu leczenia lub rehabilitacji płatnik składek przekazuje pełną dokumentację organowi rentowemu, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 7 dni ustala termin badania, któremu zostanie poddana osoba poszkodowana w wypadku przez lekarza orzecznika.

Ważne. Przepisy ustawy stwierdzają, że wniosek o jednorazowe odszkodowanie powinien zostać skierowany do organu rentowego po zakończeniu procesu leczenia/rehabilitacji. W związku z tym to na ubezpieczonym ciąży obowiązek dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego do płatnika składek.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon