W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze?

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na działalności górniczej i wydobywczej łączy się niekiedy z powstawaniem szkód, które są naturalną konsekwencją stosowanych metod. Pękanie ścian budynków mieszkalnych, naruszenie ich konstrukcji albo odpadanie płytek to najczęstsze skutki działalności przedsiębiorstw górniczych. Kiedy można starać się o wypłatę odszkodowania i jakie formalności należy zrealizować opisujemy w artykule poniżej.

Kto może starać się o wypłatę odszkodowania za szkody górnicze?

- właściciel nieruchomości

- inny podmiot, którego prawa majątkowe zostały naruszone

Ustalenie odpowiedzialności:

- wystąpienie zdarzenia (rozumiane, jako działalność zakładów górniczych)

- powstanie szkody (popękane ściany/sufity a w związku z tym koszty, jakie musimy ponieść w celu zabezpieczenia i naprawy naszej nieruchomości, bądź też szkody wywołane na gruntach rolnych oraz różnego rodzaju urządzeniach i instalacjach)

- związek przyczynowo skutkowo (wykazanie, że ruch zakładu górniczego spowodował powstanie szkody, najczęściej ma to miejsce, gdy eksploatacja złóż kopalnianych odbywa się pod daną nieruchomością)

Art. 146 pkt. 1 „Ustawy prawo geologiczne i górnicze” wskazuje, że odpowiedzialnym za powstanie szkody jest przedsiębiorca, który prowadzi ruch zakładu górniczego w związku, z którym powstała szkoda.

Pkt. 3. Określa sytuację, w jakiej nie można stwierdzić, kto wyrządził szkodę. W takich okolicznościach odpowiedzialność ponosi ten przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia szkody posiada prawo (w rejonie górniczym gdzie wystąpiła szkoda) do prowadzenia swojej działalności.

Dodatkowo, jeżeli nie istnieje już przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę i nie posiada swojego następcy prawnego to za zaistniałą szkodę odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa (pkt.4).

Odpowiedzialność danego podmiotu opiera się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że dany podmiot jest odpowiedzialny za powstanie szkody nawet, gdy nie ponosi winy. Uwolnić od odpowiedzialności może się tylko poprzez wykazanie, że szkoda powstała na skutek:

- siły wyższej (tzw. vis maior)

- wyłącznej winy osoby poszkodowanej

- wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą przedsiębiorstwo górnicze nie ponosi odpowiedzialności

Sposoby naprawienia szkody

- przywrócenie stanu poprzedniego

- wypłacenie określonej sumy pieniędzy

Osoba poszkodowana ma tutaj możliwość dokonania wyboru, w jaki sposób chce, aby zaistniałe szkody górnicze zostały naprawione.

Polubowna droga uzyskania odszkodowania za szkody górnicze

1. Złożenie wniosku

Do odpowiedniego przedsiębiorstwa składamy wniosek, w którym określamy nasze żądania odnośnie zaistniałej szkody tj.:

- szkody dotyczące obiektów budowlanych albo

- szkody w gruntach i uprawach

W treści wniosku zawieramy:

- nasze dane identyfikacyjne i kontaktowe

- oznaczenie przedsiębiorstwa

- określenie naszej nieruchomości (adres, ulica, numer, nr Księgi Wieczystej, nr ewidencyjny działki)

- nasz tytuł prawny do nieruchomości (np. prawo własności, umowa dzierżawy)

- datę ujawnienia szkody

- opis powstałej szkody

- rok budowy budynku

- nr i datę pozwolenia na budowę (ewentualnie przyczyny jego braku)

- wysokość naszego roszczenia

W przypadku gruntu rolnego: dokładny zaistniałej szkody, rodzaj prowadzonych upraw, wielkość uszkodzonej powierzchni w ha/a/m2.

Wniosek podpisujemy i wskazujemy dodatkowo załączniki na potwierdzenie naszych żądań (np. dokument stwierdzający nasze prawo własności do nieruchomości).

2. Przeprowadzanie oględzin

Po stwierdzeniu, że zachodzą odpowiednie przesłanki związku przyczynowo skutkowego między szkodą opisaną we wniosku a działalnością zakładu górniczego wyznaczany jest termin dokonania oględzin przez biegłego rzeczoznawcę (nie wcześniej niż 14 pod otrzymaniu wniosku i nie później niż 30 dni jego złożenia).

Po przeprowadzeniu oględzin sporządza się stosowny protokół, który winien być podpisany przez wszystkich jego uczestników (w tym przez wnioskodawcę).

3. Naprawienie szkody

Podstawą naprawienia szkody jest ugoda podpisana między wnioskodawcą a zakładem górniczym.

Przywrócenie stanu poprzedniego – zakład górniczy zleca odpowiednim osobom naprawienie zaistniałej szkody lub pokrywa koszty, jakie poniósł poszkodowany w tym zakresie. Jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było w obiektywny sposób niemożliwe wówczas roszczenie wnioskodawcy jest zaspokojone poprzez wypłatę odpowiedniej sumy pieniędzy tj. odszkodowania za szkody górnicze.

Dodatkowo zakład górniczy można zobowiązać do pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem nieruchomości, aby w przyszłości nie powstały szkody górnicze. Podstawą do określenia tychże kosztów będą ustalenia zawarte w treści podpisanej ugody i średnie ceny takich zabezpieczeń określone w specjalistycznych wydawnictwach.

Jeśli nie ugoda to, co?

Niekiedy zakład górniczy odmawia wypłaty odszkodowania za szkody górnicze.

Np. Pewne małżeństwo z Wodzisławia Śląskiego od trzech lata stara się o uzyskanie stosownej rekompensaty za popękane ściany i sufity we własnym domu. Niestety Kompania Węglowa nie widzi problemu i odmawia wypłaty pieniędzy. Co ciekawe powołała swojego biegłego, który bez oględzin na miejscu zdarzenia stwierdził „zza biurka”, że żadne szkody górnicze nie mają miejsca (za swoją opinię otrzymał od KW wynagrodzenie w kwocie 8.000 zł). W tej chwili sprawa toczy się w sądzie i nikt nie jest w stanie przewidzieć jak się zakończy.

W takich okolicznościach konieczne będzie sporządzenie pozwu o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Wówczas na nasz wniosek zostanie powołany biegły, który sporządzi stosowną opinię o w przedmiocie zaistniałej szkody.

Jaką decyzję podejmie sąd w naszej sprawie trudno przewidzieć na wstępnym etapie, dlatego zawsze warto wcześniej skonsultować się z doświadczonym pełnomocnikiem i w razie potrzeby skorzystać z jego pomocy.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon