W jaki sposób otrzymać odszkodowanie z KRUS?

Praca w gospodarstwie rolnym niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Duża ilość sprzętu rolniczego, prace polowe i częsty kontakt ze zwierzętami hodowlanymi stwarzają podwyższone ryzyko wystąpienia wypadku. Według raportu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tylko w 2014 r. doszło 21 939 wypadków w rolnictwie. Z każdym rokiem ta liczba maleje, ale w dalszym ciągu utrzymuje się według ekspertów na zbyt wysokim poziomie w stosunku do innych państw europejskich.

Wypadek w rolnictwie może być przyczyną uszczerbku na zdrowiu a w skrajnych przypadkach nawet śmierci osoby poszkodowanej. Podpowiadamy, na jakich warunkach rolnicy mają możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania z KRUS.

Reguluje to „Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników” art. 9 pkt 1.

W jakich przypadkach można otrzymać jednorazowe odszkodowanie z KRUS?

Wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub w wyniku rolniczej choroby zawodowej:

- osoba doznała stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

- osoba poniosła śmierć (w takim wypadku odszkodowanie mogą otrzymać członkowie rodziny)

Sytuacje, w których rolnik nie otrzyma kwoty odszkodowania:

- jeżeli osoba ubezpieczona umyślnie doprowadziła do wypadku lub wykazała się rażącym niedbalstwem

- jeżeli ubezpieczony będąc pod wpływem alkoholu/narkotyków/środków psychotropowych/środków odurzających lub środków o podobnym działaniu przyczynił się do zdarzenia

Kilka słów wyjaśnienia wymaga sformułowanie „rażące niedbalstwo”. W ustawach nie znajdziemy jego legalnej definicji. Jednak opierając się na orzecznictwie Sądu Najwyższego i piśmiennictwie prawniczym możemy powiedzieć, że jest to jedna z postaci winy nieumyślnej. Mówimy o niej, gdy sprawca szkody nie ma zamiaru jej wyrządzić, ale:

- narusza normy prawne/społeczne bądź zasady licząc na to, że do szkody nie dojdzie albo

- nie zdaje sobie sprawy, że jego zachowanie narusza normy prawne/społeczne lub zasady a powinien posiadać taką świadomość.

Dla porównania przyjmuje się zawsze model właściwego w danych warunkach zachowania przy utrzymaniu tzw. należytej staranności.

Np. Osoba wie o złym stanie technicznym pojazdu mechanicznego a pomimo tego wykorzystuje go do prac polowych na skutek, czego dochodzi w pewnym momencie do wypadku.

Kto może liczyć na jednorazowe odszkodowanie z KRSu?

Na gruncie omawianej ustawy jest to rolnik lub domownik.

Rolnik- definicja znajduje się w art. 6 pkt 1

Jest to pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje i prowadzi na terytorium Polski, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym. Za rolnika jest również uważana osoba, która działa w ramach grupy producentów rolnych lub przeznaczyła posiadane przez siebie grunty rolne do zalesienia.

Domownik- osoba, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub mieszka na terenie gospodarstwa rolnego/bliskim sąsiedztwie. Dodatkowo stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie występuje między nim a rolnikiem stosunek pracy.

Czym jest wypadek przy pracy rolniczej?

Aby można było wypłacić jednorazowe odszkodowanie z KRUS dane zdarzenie musi zostać zakwalifikowane przez ubezpieczyciela, jako wypadek przy pracy rolniczej.

Ustawodawca określa to, jako: zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w czasie wykonywania czynności powiązanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostaje w związku z wykonywaniem tych czynności.

Dodatkowo miało miejsce:

- na terenie gospodarstwa rolnego (albo gospodarstwa domowego, które jest bezpośrednio związane z gospodarstwem rolnym)

- w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego (lub w drodze powrotnej)

- poza terenem gospodarstwa rolnego (jeśli wykonywaliśmy zwykłe czynności związane z prowadzaniem działalności rolniczej)

- w drodze do miejsca wykonywania w/w czynności (lub w drodze powrotnej)

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Jego wystąpienie jest konieczne, aby wypłata odszkodowania była możliwa.

Stały uszczerbek na zdrowiu- jest to naruszenie sprawności organizmu tego rodzaju, które skutkuje upośledzeniem czynności organizmu i nie rokuje poprawy. (np. utrata jednego oka)

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu- jest naruszeniem sprawności organizmu, które jest przyczyną upośledzenia czynności organizmu na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Jednak w tym przypadku stan osoby poszkodowanej może ulec poprawie.

Ustalenie, jakie zmiany zaszły w organizmie osoby poszkodowanej ma decydujący wpływ na to, w jakiej ostatecznie wysokości odszkodowanie otrzymamy z KRUS. Bowiem jego kwota jest ustalana proporcjonalnie do procentowego stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (stałego/długotrwałego) przyznawana jest suma 700 zł (stan prawny na 2014 r.).

Procedura ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z KRUS

1. Dokonujemy zgłoszenia wypadku do KRUS

Gdzie i w jaki sposób?

- w oddziale terenowym/placówce terenowej KRUS

- telefonicznie

- pocztą elektroniczną

Termin

Zgłoszenie powinno być dokonane bezzwłocznie i nie dłużej niż w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Poszkodowany lub osoba dokonująca zgłoszenia wypadku powinna:

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia

- zabezpieczyć przedmioty związane ze zdarzeniem

- udostępnić miejsce zdarzenia/przedmioty powiązane ze zdarzeniem

- określić świadków zdarzenia

- przekazać pełną dokumentację medyczną

- współpracować z pracownikiem KRUS badającym okoliczności zdarzenia i prowadzącym postępowanie

 3. Pracownicy KRUS:

- określają czy dana osoba podlega ubezpieczeniu

- sporządzają protokół powypadkowy (poszkodowany otrzymuje jego jeden egzemplarz i może zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia)

4. Lekarze orzecznicy KRUS dokonują badania poszkodowanego, zapoznają się z dokumentacją medyczną i ustalają stopień stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Niekiedy w sprawach, które tego nie wymagają można odstąpić od badania osoby poszkodowanej.

Z badania sporządzane jest orzeczenie.

Jeżeli nie zgadzamy się z jego treścią to mamy 14 dni (liczone od dnia, w którym doręczono nam wypis z orzeczenia) na złożenie odwołania do komisji lekarskiej KRUS.

Prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika/orzeczenie komisji lekarskiej- jest podstawą do wydania decyzji w sprawie wysokości jednorazowego odszkodowania.

5. Wypłata odszkodowania- odbywa się poprzez operatora pocztowego/inną osobę lub za zgodą osoby uprawnionej może być przekazane w inny sposób np. przelewem bankowym.

Odwołanie

Od decyzji KRUS w przedmiocie przyznanego odszkodowania możemy się jeszcze odwołać do Sądu Rejonowego (właściwy jest Sąd Pracy i ubezpieczeń społecznych). W terminie 1 miesiąca od doręczenia nam decyzji. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i wniesione do organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon