W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie od pracownika?

Od wielu już lat pojawiają się napięcia pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi w przedmiocie przepisów prawa praca. Każda ze stron posiada swoje argumenty i każda broni swojego stanowiska. Znane są głośne przypadki, gdy pracownik uzyskuje odszkodowanie od swojego pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy lub stosowanie mobbingu w miejscu zatrudnienia. Sprawy „odwrotne” nie są zbyt często nagłaśniane przez środki masowego przekazu a warto zaznaczyć, że w szczególnych przypadkach również pracodawca może otrzymać odszkodowanie od swojego pracownika.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Przede wszystkim w sytuacji, w której, pracownik wskutek bezpodstawnych zarzutów rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Co do zasady, bowiem, jeśli pracodawca ciężko narusza podstawowe obowiązki względem pracownika to może on skorzystać z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracodawcy).

Kwestią zasadniczą jest tutaj określenie czy naruszenie obowiązków prze pracodawcę stanowiło w tym momencie uzasadnioną przesłankę do wypowiedzenia umowy przez pracownika. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje tutaj na konieczną przesłankę tj. działanie/zaniechanie pracodawcy opiera się na winie umyślnej lub na rażącym niedbalstwie.

Jeżeli zarzuty pracownika są bezpodstawne to firma może żądać o niego stosownego odszkodowania.

Wysokość odszkodowania- stanowi równowartość wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia (jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony) albo za dwa tygodnie (jeżeli umowa była podpisana na czas określony lub na okres wykonywania danej pracy).

Nie jest istotne czy pracodawca poniósł faktycznie szkodę. Pod uwagę jest brana sama okoliczność bezpodstawnych zarzutów ze strony pracownika.

W jaki sposób starać się o odszkodowanie od pracownika?

Jest to droga sądowa a właściwym organem do jej rozpatrzenia jest sąd pracy.

Ważne. Jeżeli to pracownik wniósł o zasądzenie odszkodowania za ciężkie naruszenie ze strony zakładu pracy to pracodawca może wstrzymać się z wypłatą odszkodowania i dochodzić własnych racji w tym samym postępowaniu bez konieczności składania odrębnego powództwa.

Podstawą roszczeń pracodawcy mogą być tylko i wyłącznie „nieuzasadnione zarzuty ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków” (bez znaczenia są tutaj uchybienia formalne ze strony pracownika).

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon