Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Sam fakt niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy tj. wypowiedzenia pracy z naruszeniem przepisów prawa nie powoduje nieważności samego wypowiedzenia. Od każdego, bowiem wypowiedzenia przysługuje pracownikowi odwołanie do Sądu Pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia.
Co do zasady pracownika chronią przepisy prawa prawy. Precyzuje to art. 44 i 45 Kodeksu Pracy.

Sąd poprzez swoje orzeczenie może zasądzić:

- przywrócenie pracownika do pracy

albo

- wypłatę stosownego odszkodowania

W tym momencie pojawia się niejako problem, bowiem z jednej strony w przeważającej liczbie przypadków powrót do pracy w takich okolicznościach nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron. Dlatego też Sąd Pracy, jeżeli uzna, że żądanie pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i dotyczące przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe to zdecyduje o wypłacie odszkodowania.

Jednakże jak pokazują przykłady życiowe dochodzenie roszczeń materialnych w praktyce też nie jest sprawą łatwą.

Co zrobić, kiedy otrzymamy wypowiedzenie?

Jeżeli nie zgadzamy z wypowiedzeniem lub uważamy, że zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa przysługuje nam odwołanie do Sądu Pracy.

Sądem właściwym jest sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana. Należy pamiętać, że mamy tylko 7 dni na złożenie odwołania. Jego termin jest liczony od momentu, w którym wypowiedzenie doszło do pracownika i mógł się zapoznać się z jego treścią.
Jeżeli z różnych względów nie zdążyliśmy w terminie złożyć odwołania to przysługuje nam wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek taki może zostać złożony w terminie do 7 dni liczonym od momentu, kiedy ustała przyczyna braku działania z naszej strony. W jego treści jesteśmy zobowiązani uprawdopodobnić przyczyny dotyczące niezłożenia odwołania w ustawowym terminie.

Przykładowe przesłanki do przywrócenia terminu:
- brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o przysługującym mu prawie do wniesienia odwołania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2000 r. I PKN 117/00)
- powzięcie po wskazanym terminie informacji przez pracownika o rzeczywistych przyczynach wypowiedzenia (innych niż w treści wypowiedzenia)
- choroba (należy jednak wykazać, że nie mieliśmy fizycznej możliwości złożenia odwołania)

Kluczowym jest to, aby udowodnić, że naruszenie terminu nastąpiło bez naszej winy.

Uwaga. Jeżeli sąd uzna, że odwołanie zostało złożone z naruszeniem terminu lub nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu to oddali powództwo bez merytorycznego rozpatrywania samej sprawy.
Odszkodowania za zwolnienie z pracy i jego wysokość

Jeżeli pracownik chce otrzymać odszkodowanie musi wykazać:
- winę pracodawcy,
- umyślność jego działań w zakresie naruszenia przepisów prawa pracy.

W praktyce nie jest to łatwe i wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest w tym względzie bardzo pomocne.

Umowa na czas nieokreślony:
Jeżeli została rozwiązana w sposób wadliwy to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za czas wypowiedzenia.

Umowa na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy:
W takim wypadku odszkodowanie jest równe kwocie, jaką otrzymałby pracownik gdyby umowa trwała. Nie może być jednak wyższe niż suma wynagrodzenia za okres 3 miesięcy.

Np. Podpisaliśmy umowę, która przewiduje, że będziemy wykonywać pracę przez 7 miesięcy. Jednak umowa została rozwiązana po miesiącu naszej pracy. Wysokość naszego odszkodowania w tym momencie będzie maksymalnie odpowiadała kwocie wynagrodzenia za 3 miesiące.

Wysokość odszkodowania jest obliczana analogicznie do zasad, na jakich odbywa się ustalanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownika.
Wynika z tego jasno, że odszkodowanie za zwolnienie z pracy i jego wysokość jest ściśle limitowana przez przepisy prawa pracy.

Czy istnieje możliwość otrzymania wyższego odszkodowania?

Tak. Jednak w tym przypadku pracownik się zobowiązany do wykazania:
- własnej szkody
- winy ze strony pracodawcy (wina umyślna lub rażące niedbalstwo)
- związku przyczynowo skutkowego między tymi faktami

Dochodzenie odszkodowania odbywa się w tym momencie już nie na zasadach prawa pracy, ale wchodzi klasyczny mechanizm dochodzenia roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego. Każda osoba, która uważa, że na skutek wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę doznała szkody na swoim majątku powinna skonsultować swoją sprawę ze specjalistyczną kancelarią odszkodowawczą. Wstępna analiza sprawy jest przeważnie bezpłatna a ewentualna pomoc fachowców może nam zapewnić sprawiedliwe odszkodowanie.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon