Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Niekiedy po powrocie do domu może się okazać, że na suficie naszego mieszkania znajdziemy zacieki i krople wody. Okazuje się, że staliśmy się ofiarą sąsiedzkiego zalania. Problem dość często spotykany w polskich warunkach gdzie do tej pory wiele osób mieszka w blokach z tzw. wielkiej płyty. Czy należy nam się odszkodowanie za zalanie mieszkania i jak o nie zawalczyć podpowiadamy w poniższym artykule.

1.Sprawdzamy przyczynę zalania

W pierwszej kolejności powinniśmy zorientować się, co jest przyczyną zalania i w którym miejscu mamy do czynienia z awarią. Najczęściej jest to nieszczelny przewód odprowadzający wodę z pralki, zatkana rura odpływowa lub awaria w układzie centralnego ogrzewania. Niekiedy dochodzi do poważniejszych usterek w postaci pękniętej rury.  Przyczyna powinna być w jak najkrótszym czasie zlikwidowana, aby nie doprowadziła do powstania większych szkód. Najłatwiejszym sposobem jest zakręcenie głównego zaworu.

2. Ustalenie osoby odpowiedzialnej

Generalnie przepisy prawa cywilnego wskazują na to, że każdy, kto z winy swojej uczynił drugiej osobie szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia.

Sąd Najwyższy określił, że odszkodowanie za zalanie mieszkania i odpowiedzialność sprawcy opiera się na zasadzie winy. Oznacza to, że w postępowaniu przed sądem należy wykazać winę osoby, która doprowadziła do zalania. W praktyce rzadko się zdarza, aby  ktoś zalewał komuś mieszkanie specjalnie i w sposób umyślny. Dlatego też ciężko mówić o winie umyślnej. Jednak w tym przypadku sąd rozpatrując kwestię winy bierze pod uwagę również tzw. rażące niedbalstwo np. osoba wiedząc o usterce technicznej w swoim mieszkaniu nie poczyniła koniecznych napraw, co ostatecznie spowodowało wyciek i zalanie mieszkania sąsiada.

W przypadku niektórych sytuacji odpowiedzialnością będzie obciążony nie nasz sąsiad, ale spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Wszystko, bowiem zależy od tego, w jakim miejscu nastąpiła awaria. Co do zasady spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do zapewnienia właściwego stanu technicznego pionom wodno-kanalizacyjnym. Przejęło się, że odpowiedzialność osobista lokatora zaczyna się na tzw. zaworach odcinających i dalej na wszystkich częściach poziomych instalacji. W specyficznych przypadkach odpowiedzialnością może zostać obciążony zarządca nieruchomości.

Ustalenie osoby winnej to kluczowa kwestia, jeśli interesuje nas odszkodowanie za zalanie mieszkania. Bez tego koszty koniecznego remontu naszego lokum będziemy zobowiązani pokryć z własnej kieszeni. Chyba, że posiadamy indywidualne ubezpieczenie naszego mieszkania a ogóle warunki ubezpieczenia przewidują takie wypadki.

Sprawca może podważać nasze stanowisko poprzez wykazanie, że szkoda była spowodowana przez osobę trzecią, to my spowodowaliśmy awarie i przez to przyczyniliśmy się do zalania albo szkoda powstała w związku z działaniem nagłych czynników zewnętrznych tzw. siła wyższa (z łac. vis maior) np. wyładowanie atmosferyczne. Jeżeli sąsiad nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie to również Ty żadnego odszkodowania od jego ubezpieczyciela nie otrzymasz.

3.Poinformowanie sprawcy i zgromadzenie dokumentacji

Po wstępnym usunięciu przyczyny awarii należy bezzwłocznie poinformować o całym zdarzeniu domniemanego winnego- sąsiada/spółdzielnię.

Jeżeli sprawca poczuwa się do odpowiedzialności to warto, aby podpisał oświadczenie, w którym przyznaje się do winy. W treści powinniśmy zawrzeć wszelkie okoliczności zdarzenia i poczynione przez ten fakt szkody.

Dodatkowo należy przeprowadzić dokumentację fotograficzną powstałej szkody, która wzbogaci nasz materiał dowodowy tak konieczny w ubieganiu się o odszkodowanie za zalanie mieszkania.

Jeśli do awarii doszło w odcinkach pionowych instalacji wodnej to należy poinformować osobę reprezentującą spółdzielnie mieszkaniową. Po jej przybyciu zostanie sporządzony stosowny protokół strat i zniszczeń.

4. Określenie wysokości strat

W przypadku uchylania się osoby winnej od odpowiedzialności konieczne będzie wezwanie biegłego, który sporządzi opinię w zakresie i wysokości powstałej szkody. Przedmiotowa opinia będzie stanowić wiarygodną i konieczną podstawę do dochodzenia naszych roszczeń.

5. Dochodzenie odszkodowania

Sprawa nie jest skomplikowana, kiedy nasz sąsiad posiada wykupioną polisę OC i jej ogólne warunki przewidują tego typu przypadki. W takich okolicznościach kontaktujemy się z ubezpieczycielem i przesyłamy do niego całą potrzebną dokumentację zdarzenia. Jeżeli kwestia winy sprawcy i okoliczności zdarzenia nie budzą zastrzeżeń pracowników firmy ubezpieczeniowej to wypłata odszkodowania za zalanie mieszkania powinna nastąpić w czasie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Wszystko komplikuje się, kiedy, sąsiad takowego ubezpieczenia nie posiada. Wtedy naprawienie szkody może nastąpić poprzez polubowne „dogadanie się” lub będzie wiązało się z koniecznością wystąpienia na drogę sądową.

Jeżeli sprawca w dalszym ciągu uchyla się przed naprawieniem szkody to procedura sądowa staje się koniecznością. Jednak jeszcze przed wystąpieniem z pozwem o odszkodowanie należy skierować do naszego sprawcy wezwanie do zapłaty, w którym określimy koszty, jakie byliśmy zobowiązani ponieść w celu naprawienia powstałej szkody. Trzeba pamiętać, że na wszystkie wydatki powinniśmy mieć stosowne potwierdzenia. Pismo wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli w terminie określonym w naszym wezwaniu sprawca nie uiści żądanej kwoty będziemy już mogli stosowny pozew kierować do sądu.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon