Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

Osoba, która miała wypadek w drodze z lub do pracy, nie może liczyć na otrzymanie jednorazowego odszkodowania. Jest ono, bowiem ustalane na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, popularnie nazywanej ustawą wypadkową. Jej regulacji natomiast nie uwzględniają otrzymywania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do bądź z pracy.

(Wyjątek stanowią zdarzenia, które miały miejsce przed 1 stycznia 2003 r. Odnoszą się do nich stare przepisy, które umożliwiają otrzymanie świadczeń wypadkowych, w tym jednorazowego odszkodowania).

Osobie poszkodowanej przysługują inne świadczenia.

Jakie? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Środki, jakie są przeznaczane na przedmiotowe świadczenia nie pochodzą z ubezpieczenia wypadkowego. Jednakże pomimo tego faktu należy jasno stwierdzić, że warunki, na jakich możemy je otrzymać są generalnie dla nas korzystniejsze niż zasady ogólne. Odnosi się to również do ich wysokości.

Kluczowym czynnikiem abyśmy mogli je pobierać jest ustalenie, że zdarzenie będące przyczyną naszej niezdolności do pracy było faktycznie wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Wypadek

Znamiona stwierdzające, że dane zdarzenie jest wypadkiem:
- nagłość (wg. orzecznictwa Sądu Najwyższego zdarzenie jest nagłe, gdy występuje w czasie nieprzekraczającym „dniówki roboczej”)
- przyczyna zewnętrzna (nie istnieje ustawowa definicja tego terminu, w orzecznictwie przyjmuje się, iż jest to każdy czynnik, który pochodzi spoza organizmu poszkodowanego pracownika)
- miało miejsce w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia bądź innego rodzaju aktywności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego. Natomiast droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Warunek ten jest również spełniony, gdy droga została przerwana, ale przerwa była uzasadniona życiowo i nie wykraczała ponad granice potrzeby. Niekoniecznie musiała też to być droga najkrótsza jednakże z powodów komunikacyjnych była najbardziej dogodna dla ubezpieczonego.

Dodatkowo za drogę do pracy lub z pracy uważa się prócz drogi z domu do pracy albo z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:
• innego zatrudnienia lub innej działalności będącej tytułem ubezpieczenia chorobowego i/lub rentowego,

• zwyczajnego wykonywania funkcji albo zadań zawodowych bądź społecznych,

• zwyczajnego konsumowania posiłków,

• pobierania nauki lub studiowania.

Jeżeli spotka nas wypadek w drodze do pracy to konieczne jest sporządzenie tzw. karty wypadku.

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy WZÓR do pobrania >>TUTAJ<<

Wyjątek od powyższych założeń to również wypadek "w drodze" uznawany za wypadek "przy pracy"

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i miało miejsce w związku z pracą w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy uznawane jest za wypadek przy pracy a nie za wypadek w drodze do lub z pracy. (art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy wypadkowej).

Dostępne świadczenia dla osoby poszkodowanej:

Świadczenie chorobowe

Otrzymuje każda osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku chorobowego osoba otrzymuje od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Wielkość wypłacanego zasiłku-

100%- podstawy jest przyznawane, jeżeli niezdolność do pracy ma miejsce w okresie ciąży,
80%– „normalne” warunki
70%- jeśli przebywamy w szpitalu

Podstawa wymiaru zasiłku jest obliczana na bazie wysokości naszego miesięcznego wynagrodzenia, które uzyskiwaliśmy przez czas 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w jakim doszło do zdarzenia i niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne

Sytuacja, w której po wykorzystaniu całego okresu zasiłkowego (182 dni), osoba jest w dalszym ciągu niezdolna do pracy i wymaga dodatkowego leczenia albo rehabilitacji. Jednocześnie występują przesłanki, że zdolność do pracy odzyska.

Świadczenie przyznaje ZUS na czas 12 miesięcy na podstawie decyzji lekarza orzecznika (ewentualnie komisji lekarskiej ZUS).

100%- podstawy zasiłku przysługuje w momencie, kiedy niezdolność do pracy ma miejsce w czasie ciąży
90%- podstawy zasiłku chorobowego otrzymuje poszkodowany przez pierwsze trzy miesiące
75%- jest należne za resztę okresu

Renta plus dodatek

Jeżeli wobec osoby poszkodowanej orzeczono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy to może się ona starać o uzyskanie z tego tytułu renty

Warunki otrzymania renty:
- niezdolność do pracy powstała w okresach przez ustawodawcę przewidzianych m.in. osoba podlegała w tym czasie ubezpieczeniu bądź do 18 miesięcy od jego ustania
- ubezpieczony legitymuje się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym (od 1 roku do 5 lat- czynnik zależny od wieku osoby w chwili, kiedy doszło do powstania niezdolności do pracy)

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy to decyzja o rencie będzie również pozytywna pomimo krótkiego stażu pracy.
Wielkość świadczenia- oblicza się na zasadach ogólnych zawartych w przepisach art. 62 Ustawy o emeryturach i rentach.

Dodatkowe świadczenie

Osoba pobierająca rentę może również uzyskać tzw. dodatek pielęgnacyjny (w tym momencie wynosi 153 zł miesięcznie, dane na 2015 r.). Konieczne w tym celu jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy jak również do samodzielnej egzystencji.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon