Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Z tego krótkiego poradnika dowiesz się, w jaki sposób możesz otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, na jakich warunkach jest udzielane i jakie inne świadczenia możesz jeszcze pozyskać. Zapraszam serdecznie do lektury.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Osoba, która w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doznała szkody majątkowej może składać roszczenie o naprawienie tejże szkody (jest to tzw. szkoda na osobie).

Uszkodzenie ciała- rozumiane jest, jako naruszenie integralności cielesnej, które zostawia zauważalne ślady zewnętrzne (np. zwichnięcie ręki, amputacja kończyny) jak i wewnętrzne (np. obite nerki na skutek uderzenia).

Rozstrój zdrowia- jest to zakłócenie normalnego funkcjonowania organizmu, które może przybrać kilka postaci (np. nerwice, choroby psychiczne, negatywne stany emocjonalne).

Podobnie jak przy uszkodzeniu ciała nie wystarczy subiektywna ocena osoby poszkodowanej. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.

Szkoda majątkowa- ubytek w majątku poszkodowanego, jaki nastąpił w wyniku zaistniałego zdarzenia.

Przykład

Robert M. w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania ręki i wstrząśnienia mózgu. Na zwolnieniu chorobowym przebywał dwa miesiąca (utrata zarobku w wysokości 4.000 zł), była konieczna jedna specjalistyczna konsultacja medyczna (wydatek 200 zł) i zakup potrzebnych leków (150 zł). Wobec sprawcy może wystosować żądanie wypłaty odszkodowania w wysokości 4.350 zł tytułem poniesionej szkody majątkowej.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

Z żądaniem o wypłatę określonej sumy odszkodowania może wystąpić tylko osoba poszkodowana.

Oznacza to, że bez względu na to, kto poniósł koszty związane z procesem leczenia i procesem rehabilitacji jedynym uprawnionym do występowania z roszczeniem jest poszkodowany.

Przykład

Urszula M. uczestniczyła w wypadku drogowym. Wskutek odniesionych obrażeń konieczna była półroczna rehabilitacja z udziałem prywatnego fizjoterapeuty i lekarza. Wszystkie wydatki w tym czasie pokrywał jej mąż Adam M. O zwrot kosztów może się ubiegać tylko i wyłącznie Urszula M.

Kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania?

W zależności od sytuacji życiowej możliwości może być wiele:

- wypadek samochodowy (sprawca wypadku, w praktyce kwotę odszkodowania wypłaca jego ubezpieczyciel pod warunkiem, że posiada wykupioną polisę OC)

- pogryzienie przez psa (odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę ponosi jego właściciel lub osoba, która się nim posługuje)

- zalanie mieszkania (odpowiedzialność jest określana na podstawie miejsca gdzie doszło do usterki, odszkodowanie może wypłacić: sąsiad z góry/spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa/zarządca nieruchomości)

- pobicie (odszkodowanie wypłacają sprawcy pobicia)

- zwichnięcie nogi na oblodzonym chodniku (odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, który był zobowiązany do usunięcia zlodowacenia)

Jakie roszczenie może składać osoba poszkodowana?

Poszkodowany może żądać odszkodowania od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody, jaka powstała w jego majątku poprzez poniesione wydatki na:

Koszty leczenia:

- koszty leczenia w wąskim znaczeniu tego słowa (np. wydatki na zakup lekarstw, wizyty domowe)

- wydatki, jakie poniosły osoby bliskie na wizyty w szpitalu/odwiedziny (w orzecznictwie przyjmuje się pogląd, że są one niezbędne z jednej strony do prawidłowego leczenia chorego i jego samopoczucia a z drugiej konieczne jest poinformowanie bliskich o stanie zdrowia pacjenta, jego potrzebach i rokowaniach na przyszłość- najczęściej przywołuje się tutaj przypadki gdzie poszkodowanym jest małoletni)

- specjalistyczne konsultacje medyczne

- koszty zabiegów rehabilitacyjnych

- wydatki poniesione na zakup odpowiednich urządzeń do rehabilitacji

- dostosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

- „zaliczka na koszty leczenia” – osoba poszkodowana może, z góry żądać wypłaty odszkodowania na przyszłe koszty leczenia

Koszty przygotowania do zmiany zawodu, (jeżeli poszkodowany stał się inwalidą) tj. wydatki konieczne na odpowiednie kursy/szkolenia, wydatki na dojazd, badania lekarskie/psychologiczne, koszty egzaminów itp.

Wyżej wskazane świadczenia mogą mieć charakter jednorazowy lub mogą być wypłacane w sposób periodyczny (powtarzający się w określonych odstępach czasu).

Roszczenie za utracone dochody

Osoba poszkodowana może z nim występować, jeśli na skutek uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia została czasowo wyłączona z aktywności zawodowej.

Np. Robert M pracujący, jako fotograf poprzez wypadek złamał rękę, przez co nie mógł wykonywać swojej pracy/działalności gospodarczej i poniósł szkodę w postaci utraconego dochodu.

Renta

Sytuacje, w których osoba poszkodowana może występować z roszczeniem o rentę:

- całkowita utrata zdolności do pracy zarobkowej

- częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej

- zwiększenie potrzeb życiowych

- zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

W piśmiennictwie prawniczym podkreśla się, że wskazane wyżej przesłanki powinni mieć charakter trwały (niekoniecznie nieodwracalny).

Każda z nich może samodzielnie stanowić podstawę wysuwanego roszczenia (choć w praktyce bardzo często występują ze sobą łącznie).

renta z tytułu całkowitej/częściowej zdolności do pracy zarobkowej

- pod uwagę bierzemy przede wszystkim to, jakie dochody osoba uzyskiwała przed wypadkiem i na ile jej możliwości zarobkowe zostały pomniejszone (np. osoba w wyniku wypadku musi jeździć na wózku, przez co jej możliwości przemieszczania się zostały w znaczny sposób ograniczone. Wcześniej, jako przedstawiciel handlowy zarabiała kwotę 3.000 zł, w tym momencie została oddelegowana do pracy biurowej i pobiera wynagrodzenie w wysokości 1.300 zł, renta powinna wynosić 1.700 zł).

renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych

- rozpatrujemy tutaj jak dane zdarzenie wpłynęło na codzienne życie osoby poszkodowanej (np. konieczność przestrzegania rygorystycznej diety, konieczne wizyty u specjalisty, co pół roku, wydatki na suplementy diety, konieczność zmiany sposobu przemieszczania się).

renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość

- jest to przesłanka najrzadziej wykorzystywana przez osoby poszkodowane. Z jednego prostego powodu, jej uprawdopodobnienie jest niezwykle trudne. Przeważnie przyjmuje się hipotetyczne założenie jak wyglądałaby sytuacja zawodowa danej osoby gdyby nie zaistniały wypadek

Np. Adwokat z dwuletnim stażem w wyniku wypadku doznał uszkodzenia aparatu mowy, co za tym idzie możliwości rozwoju jego kariery zawodowej zostały ograniczone.

Należy pokreślić, że nie zawsze w momencie orzekania o danej sprawie możemy całkowicie określić wielkość szkody i a co za tym idzie wysokość całkowitego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (czasami skutki danego zdarzenia pojawiają się dopiero w przyszłości, np. osobą poszkodowaną jest małoletni, który nie rozpoczął jeszcze swojej pracy zawodowej). W takich sytuacjach istnieje możliwość otrzymania tzw. renty tymczasowej. Renta taka może być przyznana zarówno na czas oznaczona jak i nieoznaczony.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon