Odszkodowanie za śmierć ojca

W ostatnich latach wprowadzona do polskiego kodeksu cywilnego zmiana umożliwiła uzyskanie odszkodowania za śmierć ojca, żony lub innego bliskiego członka rodziny. Należy zauważyć, że każdy przypadek jest rozpatrywany przez sąd indywidualnie a co za tym idzie sumy zadośćuczynienia dla poszczególnych członków rodziny mogą być różne.

Kto będzie mógł występować z roszczeniem o odszkodowanie?

Takie uprawnienie przysługuje tylko i wyłącznie członkom najbliższej rodziny. Pojęcie to było już znane wcześniej, ale nigdzie nie znajdziemy jego legalnej definicji. Odwołać się musimy w tym przypadku do orzecznictwa Sądu Najwyższego.

O tym, że ktoś jest najbliższym członkiem rodziny decyduje w pierwszej kolejności: pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo, przysposobienie, rodzina zastępcza i prowadzanie wspólnego gospodarstwa domowego. Dalej w przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy opisuje rodzinę, jako najmniejszą grupę społeczną, w której występują więzy: bliskości, wspólności (nie muszą one koniecznie wynikać z pokrewieństwa).

Np. Niekiedy do członków najbliższej rodziny możemy zaliczyć: dzieci naszego partnera, teściów, szwagrów, wnuki itd. Każda sytuacja jest rozpatrywana przez sąd indywidualnie.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, np. ojca?

Art. 446 §3 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że można przyznać odszkodowanie, jeżeli na skutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego.

Pogorszenie sytuacji materialnej nie odnosi się tylko do aktualnej sytuacji, w jakiej znaleźli się bliscy osoby zmarłej, ale również należy to rozpatrywać w szerszym kontekście biorąc pod uwagę też ich położenie w przyszłości i związaną z tym stabilizację. Można sobie, bowiem wyobrazić sytuację, w której na skutek wypadku umiera mąż lub ojciec, który był głównym żywicielem rodziny i pozostawił osieroconego małoletniego.

Samo pogorszenie sytuacji życiowej należy dodatkowo wykazać w sposób obiektywny. Nie może to być tylko subiektywna ocena osób pozostających w żałobie i działających „w emocjach”.

Warto podkreślić, że celem orzeczonego odszkodowania jest zawsze rekompensata realnej straty, jaką ponieśli członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Wobec tego w żadnym wypadku nie może dla nich stanowić wzbogacania.

Ważne. Roszczenie o wypłatę odszkodowania zalicza się do praw majątkowych osób uprawnionych i jako takie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych

Termin przedawnienia- dla tego konkretnego roszczenia wynosi 3 lata i jest liczony od chwili, w której osoba uprawniona dowiedziała się o szkodzie w postaci znacznego pogorszenia się jej sytuacji i życiowej i o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia.

Na co jeszcze osoba bliska może liczyć w razie śmierci ojca lub innego członka rodziny?

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Na podstawie art. 446 KC §1 określa, się, że jeśli osoba w wyniku wypadku i doznanych obrażeń poniosła śmierć to sprawca/zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i koszty pogrzebu.

W tym przypadku nie ma znaczenia, że śmierć nastąpiła bezpośrednio w wyniku danego zdarzenia albo była „odciągnięta” w czasie. Istotne jest to, aby wykazać związek przyczynowo skutkowy między uszkodzeniem ciała/rozstrojem zdrowia a śmiercią osoby poszkodowanej.

Koszty leczenia powinny zawierać w sobie wszystkie wydatki poniesione na leczenie a które ze względu na stan zdrowia osoby poszkodowanej i w oparciu o wiedzę medyczną były w danym czasie konieczne

Koszty pogrzebu- zaliczane są do nich wszystkie wydatki związane z pogrzebem, które są dodatkowo zgodne ze zwyczajem w danym środowisku. Np. wydatki na przewóz zwłok, wykupienie miejsca na cmentarzu, zakup wieńców, koszty zakupu odzieży żałobnej itd. Oprócz tego można do tego włączyć koszty postawienia nagrobka (biorąc po uwagę koszty przeciętne) i wydatki na poczęstunek żałobników (jeśli jest to zwyczaj powszechnie przyjęty).

Renta

446 KC §2 przewiduje możliwość wypłacania renty

Rentę może otrzymać:

- osoba, względem, której zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny

- osoba bliska, jeżeli zmarły dobrowolnie i stale dostarczał jej środków na utrzymanie (pod warunkiem, że wymagają tego zasady współżycia społecznego- oznacza to, że sąd bierze pod uwagę wszystkie czynniki związane z sytuacją, w jakiej znalazła się osoba bliska po śmierci osoby, która dostarczała jej środków utrzymania).

Zadośćuczynienie

446 KC §4, określa, że sąd może przyznać pieniężne zadośćuczynienie członkom rodziny zmarłego tytułem krzywdy, jaką doznali.

Na wysokość zadośćuczynienia nie ma wpływu poniesiona szkoda majątkowa. W tym przypadku chodzi raczej o złagodzenie cierpienia psychicznego związanego ze śmiercią członka rodziny np. ojca. Z jednej strony nie powinno decydować o wzbogaceniu osoby uprawnionej a z drugiej nie może być symbolicznie. W pewnym sensie ma wywoływać poczucie sprawiedliwości. Przeważnie zasądzane kwoty są umiarkowane.

Przesłanki zasądzenia zadośćuczynienia:

- trauma po wypadku

- stany depresyjne

- wiązanie swoje przyszłości z osobą zmarłego

- silna więź emocjonalna ze zmarłym

- zaburzenia adaptacyjne po wypadku

- apatia

- uczucie pustki

- brak radości z życia

Sprawy tego rodzaju są niezwykle trudne z jednej strony dla osób poszkodowanych, które straciły kogoś bliskiego ze względu na traumatyczne przeżycia a z drugiej dla sądu i pełnomocnika, którzy decydują o wycenie poniesionej szkody i krzywdy. Są to delikatne kwestie a co za tym idzie zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy prowadzili już tego typu sprawy w swojej długoletniej praktyce.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon