Odszkodowanie za pobicie

Niekiedy w naszym życiu może się zdarzyć sytuacja, że padniemy ofiarą pobicia. Jakiego rodzaju działania podjąć w takiej sytuacji?  Czy należy nam się odszkodowanie z tego tyłu? Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności musimy rozdzielić od siebie kilka zasadniczych kwestii. Możliwości na uzyskanie odszkodowania jest kilka i warto znać różnice, jakie między nimi występują.

Polisa ubezpieczeniowa

Teoretycznie jest to najprostsza droga do pozyskania należnego nam świadczenia, jeżeli mamy podpisaną umowę z firmą ubezpieczeniową.

Zakładamy, że byliśmy ofiarą pobicia.

Procedura postępowania:
- zgłaszamy całe zajście na Policji, opisujemy jego przebieg i podajemy personalia napastników, jeśli są nam znane
-odwiedzamy placówkę zdrowia i wykonujemy obdukcję, która określi procent uszczerbku na naszym zdrowiu. W razie konieczności zostaniemy skierowani na dalsze leczenie.
- gromadzimy personalia wszystkich świadków, którzy mogą ewentualnie potwierdzić przebieg całego zdarzenia.

Posiadając ubezpieczenie (sami podpisaliśmy umowę ubezpieczenia lub takie ubezpieczenie posiadamy ze szkoły lub pracy) możemy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania (pod warunkiem, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują wypłatę pieniędzy za tego rodzaju zdarzenie). Przykładowy wniosek możemy przeważnie pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela. Dołączamy do niego wszelkie dowody potwierdzające nasze koszty, doznaną szkodę i krzywdę np. rachunki za specjalistyczną konsultację medyczną.
Postępowanie sądowe

Oprócz tego nasze prawa i odszkodowanie za pobicie może być dochodzone na drodze sądowej

Procedura karna

W tym przypadku należy w pierwszej kolejności ustalić czy doszło do popełnienia czynu zabronionego. Czym jest, bowiem pobicie?

Reguluje to art. 158 Kodeksu Karnego. W piśmiennictwie przyjmuje się, że jest to napaść o charakterze fizycznym przynajmniej dwóch osób na jedną. Podkreśla się, iż strona atakująca zawsze posiada przewagę liczebną. Charakterystycznym elementem pobicia jest również to, że strona atakowana nie dąży aktywnie do starcia a jedynie przyjmuje pozycję obronną przed atakiem.

Często powstaje problem jak zakwalifikować dane zdarzenie ze względu na jego dynamiczny charakter i możliwość przekształcenia w bójkę, co już diametralnie zmienia postać rzeczy.

Wobec sprawcy lub sprawców pobicia sąd może orzec określone sankcje karne np. pozbawienie wolności do lat 3.
Jednak nas bardziej interesuje kwestia odszkodowania za pobicie.

Jest to możliwe na podstawie art. 46 Kodeksu Karnego. Sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Odbywa się to na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Uwaga. W tym trybie nie może zostać zasądzona renta!

Natomiast znacznie utrudnione a w praktyce niemożliwe jest:
- zasądzenie od sprawcy odsetek
- zasądzenie naprawienia szkody za tzw. spodziewane korzyści tj. lucrum cessans

Niewątpliwym plusem tego postępowania jest to, że nie ponosimy z jego tytułu kosztów jak również to, że w łatwiejszy sposób „korzystamy” z dowodów zebranych przez właściwe organy ścigania.

Procedura cywilna

Odszkodowanie za pobicie jest również możliwe do uzyskania poprzez zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego.
Art. 415 KC mów, że „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Ważne. Skazanie sprawcy w procesie karnym nie jest konieczne abyśmy mogli otrzymać odszkodowanie na podstawie przepisów prawa cywilnego. Jednak w znacznej mierze ułatwia jego uzyskanie.

Jeżeli sprawca przestępstwa został skazany w postępowaniu karnym prawomocnym wyrokiem to ten fakt jest wiążący dla sądu cywilnego. Oznacza to, że postępowaniu cywilnym nie musi już być ustalane samo dokonanie danego czynu. Sprawą do rozpoznania pozostaje odpowiedzialność cywilna.

Czego możemy żądać od pozwanego?
- pełnego odszkodowania za szkodę powstałą w związku z pobiciem
- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Co sąd bierze pod uwagę orzekając o wysokości zadośćuczynienia?
- wielkość uszczerbku na zdrowiu
- cierpienie fizyczne poszkodowanego
- cierpienie moralne osoby poszkodowanej

Trzeba podkreślić, że zadośćuczynienie posiada charakter kompensacyjny i polega na wynagrodzeniu krzywdy poprzez zaspokojenie znaczniejszych potrzeb osoby poszkodowanej, złagodzeniu doznanej krzywdy i ułatwieniu powrotu do stabilności psychicznej.

Np. Osoba w wyniku pobicia doznała złamania szczęki, krwiaków i uszkodzenia ważnych nerwów. Skutkiem, czego ma problemy z oddychaniem i doświadcza okresowych bólów policzka, jak również ma zmniejszone czucie w tej części twarzy.  W przedmiotowej sprawie sąd zasądził od pozwanych na rzecz powodu kwotę 20 tys. zł, jako odszkodowanie za pobicie.

Sprawy tego typu nie są proste i to nie tylko ze względu na i ich skomplikowany charakter prawny. Dochodzi tutaj również trauma, z jaką musi się zmagać osoba pokrzywdzona, niekiedy strach przed napastnikiem i możliwością zemsty z jego strony. Uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania może jednak złagodzić skutki zdarzenia i pomóc w dalszym procesie leczenia. Dlatego tym bardziej warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon