Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Szacuje się, że w Polsce każdego roku może dochodzić nawet do 300 niesłusznych wyroków skazujących. Jak mawiali starożytni „Błądzić jest rzeczą ludzką” (z łac. Errare humanum est). Powyższa zasada jak widać nie jest obca naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Nieprawdziwe posądzenie i w ostateczności skazanie może dotknąć każdego z nas. Dlatego warto znać swoje prawa i w obliczu określonych okoliczności potrafić ich dochodzić. Poniżej przedstawiamy Wzór wniosku, jaki może złożyć osoba niesłusznie skazana żeby otrzymać należne odszkodowanie. Do pobrania >>TUTAJ<<

Wraz ze stosownym komentarzem do kolejnych elementów wniosku.

Podstawą prawną dochodzenia naszych praw są przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.

Art. 552a § 1.W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia wobec niego postępowania w wypadkach innych niż określone w art. 552 § 1-3 oskarżonemu przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonywania wobec niego w tym postępowaniu środków przymusu, o których mowa w dziale VI.

 

Warszawa, dnia 17 września 2015 r.

 

                                                                                                                                                                                    Do
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          Sąd Okręgowy
                                                                                                                                                                                          Wydział Karny
                                                                                                                                                                                          w Warszawie 

                                                                                                                                                                 

 

Wnioskodawca-
Marcin Guzowski
ul.Grenadierów 19/24
04-052 Warszawa

wyrok skazujący za czyn
z art. 278 § 1 kk  

                                                 

WNIOSEK

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., sygn. akt K 234/05, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2013 r., sygn. akt Ka 23/02.

Na podstawie art. 552a §1 kpk wnoszę o zasądzenie od Skarbu Państwa na moją rzecz sumy 94.500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset złotych), jako odszkodowanie i zadośćuczynienie wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku za niesłuszne skazanie wskazanymi wyrokami, które w skutek rozpoznania kasacji w dniu 15 grudnia 2014r. przez sędziów Sądu Najwyższego w sprawie sygn. akt KKN 28/06, zostały zmienione a moja osoba uniewinniona.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 października 2012 r., sygn. akt K 234/05, Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał skazania mojej osoby za czyn określony w art. 278 § 1 kk – tj. kradzież na 3 lata pozbawienia wolności. W wyniku złożonej apelacji przedmiotowy wyrok został utrzymany w mocy (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 stycznia 201 r., sygn. akt Ka 23/02).

Poprzez złożenie skargi kasacyjnej przez mojego pełnomocnika, skład orzekający Sądu Najwyższego poprzez wyrok z dnia 15 grudnia 2014 r sygn. Akt KKN 28/06, dokonał zmiany zaskarżanych wyroków i uniewinnił moją osobę

Na skutek niewłaściwych wyroków w tymczasowym areszcie a następnie w zakładzie karnym przebywałem przez czas 2 lat 3 miesięcy i dwóch dni tj. od dnia 15 września 2012 r do 17 grudnia 2014 r.

Wobec powyższego składam wniosek o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej kwocie 94.500 zł, z czego kwota 27.000 zł winno stanowić odszkodowanie za powstałą szkodę, jaka powstała na skutek niesłuszne skazania, a suma 67.500 zł to zadośćuczynienie za krzywdy, jakie doznałem przez ten okres.

W okresie przed pozbawieniem mnie wolności zajmowałem stanowisko magazyniera w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym „Pecunia”. Wynagrodzenie moje w ówczesnych warunkach wynosiło kwotę 2.590 zł brutto (1870,77 zł netto).

Dowód– zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach

Koszt mojego utrzymania w tamtym okresie nie był wysoki (mieszkałem wspólnie z przyjaciółką) i wynosił około 870 zł miesięcznie. Dlatego też każdego miesiąca z mojej wypłaty byłem w stanie odłożyć sumę 1.000 zł. Stąd też żądana kwota odszkodowania wynosi 27.000 zł (27 miesięcy pozbawienia wolności x 1.000 zł).

Suma zadośćuczynienia liczona po 2.500 zł za każdy miesiąc pozbawienia wolności i za krzywdy, jakie w tym czasie doznałem oraz straty moralne: wielokrotnie byłem atakowany przez współosadzonych a dwa razy w skutek pobicia znalazłem się na oddziale więziennego szpitala ze wstrząśnieniem mózgu i ranami kłutymi podbrzusza.

Dowód- akta spraw K 321/02 i K 212/06 Sądu Rejonowego w Krakowie

Warto zaznaczyć, że w przedmiotowych sprawach stwierdzono ewidentne niedopełnienie obowiązków służbowych przez pracowników służby więziennej w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa więźniom,

Dodatkowo przed ostatecznym wyjściem z więzienia stwierdzono u mnie chorobę wrzodową żołądka. Która była wynikiem niezastosowania właściwych leków podczas pobytu na oddziale szpitalnym, niewłaściwym odżywianiem i stresem związanym z przebywaniem w zamknięciu.

Dowód- opinia lekarska z dnia 17 grudnia 2012 r.

Prócz tego na skutek przebywania w izolacji w znacznym stopniu ucierpiały moje kontakty towarzyskie. Przyjaciółka, z którą mieszkałem przed skazaniem „urwała” ze mną znajomość. Utraciłem zaufanie w dotychczasowym środowisku i jestem traktowany, jako „osoba z piętnem więzienia”. Pogorszyły się również moje widoki, co do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy.

Oprócz tego od pewnego czasu leczę się w Poradni Zdrowia Psychicznego ze stwierdzoną depresją i zaburzeniami snu.

Dowód- zaświadczenie lekarskie z dnia 5 maja 2015 r.

Z uwagi na powyżej przedstawione fakty uważam, że żądana kwota jest w pełni zasadna.

W czasie postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem żadnym swoim zachowaniem nie przyczyniłem się do zaistnienia szkody. Przez swoje działania cały czas współpracowałem z wymiarem sprawiedliwości i dążyłem do ostatecznego wyjaśnienia sprawy, aktywnie również brałem udział w czynnościach dowodowych.

 

Marcin Guzowski

....................................

 

Załączniki:
1) zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach
2) dwa odpisy wyroków dot. spraw K 321/02 i K 212/06 SR w Krakowie
3) opinia lekarska z dnia 17 grudnia 2012 r.
4) zaświadczenie lekarskie z dnia 5 maja 2015 r.

 

Komentarz do wniosku o odszkodowanie za niesłuszne skazanie

1. Nasze żądania składamy są Sądu Okręgowego w okręgu, którego wydano orzeczenie w I instancji w terminie do 1 roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę domagania się odszkodowania i zadośćuczynienia.

2. We wniosku dochodzimy dwóch roszczeń:

Odszkodowanie- naprawienie szkody związanej ze stratami, jakie miały miejsce na naszym majątku lub zdrowiu. Dlatego też konieczne jest w tym przypadku przedstawienie konkretnych dowodów np. zaświadczenie z pracy o uzyskiwanych dochodach. Obiektywnie można, bowiem stwierdzić, że gdyby nie pobyt w więzienia to wykonywalibyśmy pracę zarobkową a w związku z tym nasz majątek zwiększyłby się o daną kwotę.

Zadośćuczynienie- rozumiane, jako naprawa za doznaną krzywdę. Możemy tu wskazywać fakt utraty tzw. „dobrego imienia” w środowisku, stres spowodowany izolacją, przykre stany psychiczne itd.

3. Dobrze jest każde opisywane twierdzenie podpierać właściwym materiałem dowodowym. Dlatego też zbierajmy wszelkie zaświadczenia/opinie medyczne/karty przebiegu choroby.

O ile w przytoczonym przykładzie skazanie za czyn z art. 278 § 1 kk tj. kradzież jest traumatycznym przeżyciem. To jednak wydaje się, że w dużo gorszym położeniu są osoby skazane za szczególny rodzaj przestępstw np. przestępstwo zgwałcenia z art. 197 k.k. czy potocznie nazywana pedofilia art. 200 k.k. to już o wiele większy kaliber spraw. W takich sprawach ostracyzm środowiskowy i zaistniała szkoda jest nieporównywalnie większa.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon