Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek w pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy oprócz świadczeń, jakie może uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiada możliwość starania się o otrzymanie stosownego odszkodowania od swojego pracodawcy. W jakich okolicznościach można się o nie starać i jakiego rodzaju warunki należy spełnić wyjaśnia poniższy artykuł.

Kiedy należy się odszkodowanie od pracodawcy?

Każda osoba, która wykonuje pracę może stać się ofiarą wypadku. W takich okolicznościach pracodawca ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności związanych
z określeniem przebiegu zdarzenia, jego okoliczności i przyczyn. Następnie zebrana dokumentacja jest przesyłana do placówki ZUS w celu ustalenia kwoty odszkodowania.

Generalnie polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie wypadkowe.  Z tej puli pieniędzy pracownik ma zagwarantowane świadczenie w razie, gdy ulegnie wypadkowi. Jednakże czasami kwota przyznana z ZUS nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów naszego leczenia. W takich okolicznościach warto starać się o odszkodowanie od swojego pracodawcy.

Kto może otrzymać odszkodowanie od swojego pracodawcy?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracownik, który na skutek wypadku w pracy doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może się domagać od swojego pracodawcy odszkodowania w takim zakresie, w jakim nie zostało ono spełnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający. Oznacza to, że roszczenie o odszkodowanie możemy do niego kierować dopiero w momencie, gdy otrzymamy świadczenie z ZUS.
Uwaga. W momencie, gdy zostanie stwierdzona wina po stronie pracodawcy będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu Twojego leczenia. Natomiast, gdy w wyniku wypadku staniesz się osobą niepełnosprawną wypłaci Ci sumę pieniędzy konieczną do zmiany wykonywanego zawodu (tj. przekwalifikowania).

W chwili obecnej większość pracodawców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli jednak Twój pracodawca takowej polisy nie posiada to wszelkie koszty będzie zobowiązany pokryć z majątku prywatnego.

Jakie czynności powinien podjąć pracownik?

Kluczową sprawą przy dochodzeniu odszkodowania jest protokół sporządzony po wypadku (tzw. protokół BHP). Opisuje on wszystkie okoliczności i przebieg zdarzenia w wyniku, którego pracownik został poszkodowany. Jeżeli jesteśmy w stanie (stan zdrowia nam na to pozwala) powinniśmy mieć wgląd do jego treści i ewentualną możliwość zamieszczenia własnych zastrzeżeń.

W protokole powinno się znaleźć:
- związek przyczynowo skutkowy między zaistniałem zdarzeniem a szkodą, jaką ponieśliśmy
- niedociągnięcia/zastrzeżenia dot. pracodawcy (np. niezapewnienie stroju ochronnego, brak przepisowych gaśnic w pomieszczeniu, niezapewnienie właściwych warunków pracy, brak szkoleń z zakresu BHP itd.) jeżeli takowe wystąpiły.

Np. Ostatnio głośny był przypadek w mediach pracownika z zakładów mięsnych. Podczas rozkawałkowywania tusz wieprzowych wypadł mu nóż, który nieszczęśliwie utkwił w sercu. Pracownik zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Do śmierci doszło poprzez niezapewnienie właściwego stroju ochronnego (tj. metalowego fartucha).

Wypłata odszkodowania a wina pracownika

Co do zasady pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jeżeli to on ponosi wyłączną winę za zaistniały wypadek to odszkodowanie z funduszu mu się nie należy.

Możemy sobie jednak wyobrazić sytuację, że do wypadku dochodzi na skutek różnych czynników a postawa poszkodowanego pracownika jest tylko jednym z elementów. Wszelkie zdarzenia na placach budowy są tego klasycznym przykładem, gdy przy wielu czynnościach jest konieczna kooperacja kilku osób.

Kwestię winy osoby poszkodowanej należy udowodnić. Trzeba wykazać, że zdarzenie i wypadek było tylko i wyłącznie skutkiem niedopatrzeń z jej strony lub świadomym działaniem (np. pomimo zaleceń ze strony przełożonego, co do konieczności chodzenia w kasku ochronnym młody pracownik nie dostosował się do tego, co skutkowało urazem głowy i wystąpieniem wstrząśnienia mózgu).

Często zdarza się tak, że pracownik ponosi częściową winę za powstanie danego wypadku. Wtedy odszkodowanie od pracodawcy jest jak najbardziej należne. Natomiast z drugiej strony sprawca nie jest zobowiązany do naprawienia szkody.

Ustalenie przebiegu zdarzenia

Procedurę postępowania w razie wystąpienia wypadku opisuje Kodeks Pracy (art. 234 KP):

1. Pracodawca podejmuje wszelkie kroki zmierzające do eliminacji lub ograniczenia zagrożenia. Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy.
2. Tworzy zespół powypadkowy, który w terminie do 14 dni od zdarzenia sporządza stosowny protokół odnośnie wypadku i jego okoliczności.

Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku ponosi pracodawca.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon