Odszkodowanie medyczne, jak uzyskać?

Odszkodowanie medyczne jest dostępne w momencie, gdy zaistnieje błąd medyczny. W polskim prawie cywilnym jego definicji powinniśmy szukać o orzecznictwie Sądu Najwyższego. Przyjęło się, zatem, że błąd medyczny to postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54).

Mimo, że powyższe orzeczenie pochodzi z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku to wydaje się, że definicja w dalszym ciągu spełnia swoją funkcję i jest ponadczasowa.

Rozbijając w dalszym ciągu definicję na czynniki pierwsze można wskazać, że „postępowanie” może przybrać dwie formy:
- działanie,
- zaniechanie.

W naszym kraju do najczęściej spotykanych błędów medycznych możemy zaliczyć:
- nieprawidłowa diagnoza,
- zaniechania w procesie diagnostycznym,
- niedopatrzenia podczas procesu leczenia,
- niewłaściwe leczenie (nieprawidłowy dobór rodzaju leczenia, zabiegi prowadzone w nieadekwatnych warunkach, błędy w trakcie zabiegów, użytkowanie wadliwego sprzętu, stosowanie niewłaściwych leków, błędne sposoby rehabilitacji, sprzeczna z przyjętymi procedurami i normami opieka nad pacjentem w czasie jego pobytu w placówce zdrowia).

W podobny sposób możemy dochodzić odszkodowania, jeśli dojdzie do:
- zakażenia podczas pobytu w szpitalu,
- wadliwego pouczenia pacjenta o ewentualnych powikłaniach bądź skutkach ubocznych związanych z podjętym trybem leczenia

W jakich okolicznościach i od kogo należy nam się odszkodowanie medyczne?

Żeby można było mówić o wystąpieniu błędu medycznego konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:
- personel medycznie w sposób obiektywny postępował sprzecznie z zaleceniami aktualnej wiedzy medycznej,
- postępowanie to posiadało charakter zawiniony

Generalnie osobą zobowiązaną do naprawienia szkody i wypłaty odszkodowania jest lekarz, który dopuścił się błędu. Jednak w praktyce najczęściej jest on zatrudniony w danej placówce zdrowia a co za tym idzie odpowiedzialność cywilna jest przesuwana na szpital/przychodnię.

Sprawa komplikuje się, gdy pacjent był leczony przez wielu medyków i w różnych placówkach. W takich okolicznościach przypisanie odpowiedzialności konkretnemu podmiotowi jest niezwykle skomplikowane.

Podejrzewamy, że w naszym przypadku miał miejsce błąd medyczny, co zrobić?

Rzeczą kluczową w takim wypadku, która w stopniu znaczącym może zaważyć w całym procesie dochodzenia odszkodowania medycznego jest zebranie pełnej dokumentacji naszego przypadku. Miejmy świadomość tego, że sama karta informacyjna tzw. wypis nie załatwia sprawy. Mówimy tutaj o pełnej dokumentacji, jaką zobowiązany jest prowadzić szpital w trakcie naszego leczenia (np. wyniki badań, zestawienia ze stosowanych terapii etc.) . Im większa i dokładniejsza jest nasza dokumentacja medyczna tym szanse na uzyskanie odszkodowania wzrastają.

Ważne- na podstawie Ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta posiadamy pełny wgląd do naszej dokumentacji i możemy żądać wydania odpowiedniej kopii wraz z jej poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

Gdzie i w jakim trybie możemy dochodzić swoich roszczeń?

W aktualnym stanie prawnym każda osoba zainteresowana posiada dwie możliwości na dochodzenie swoich praw:

1. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Tym sposobem możemy dochodzić wszelkich roszczeń za błąd medyczny, jaki miał miejsce po 1 stycznia 2012 r. Złożony przez nas wniosek jest rozpatrywany w terminie do 4 miesięcy od przedłożenia. W tym czasie członkowie komisji decydują czy zdarzenie medyczne miało faktycznie miejsce.

Jeśli w jej ocenie do takowego zdarzenia doszło następuje druga część postępowania, w której firma ubezpieczeniowa proponuje projekt odszkodowania. Jeżeli godzimy się na propozycję następuje wypłata odszkodowania a my zrzekamy się już wszelkich roszczeń związanych z popełnionym błędem. W sytuacji braku naszej zgody możemy dochodzić swoich roszczeń poprzez „tryb zwykły”.

Plusem postępowania przed komisją jest to, że pod uwagę brany jest przede wszystkim obiektywny fakt wystąpienia danego zdarzenia medycznego. Natomiast kwestia winy poszczególnych podmiotów nie jest już tak szczegółowo brana pod uwagę.

Minusy postępowania przed komisją:

- odgórny limit sumy odszkodowania (100 tys. zł, jeśli pacjent przeżył proces leczenia i 300 tys. zł, jeżeli procedura medyczna doprowadziła do zgonu),

- brak możliwości orzeczenia renty,

- brak możliwości dochodzenia roszczeń za skutki błędu, które ujawnią się w przyszłości.

2. Tryb standardowy

W tym postępowaniu w pierwszej kolejności nasze żądania kierowane są do ubezpieczyciela. Jeżeli nie przychyli się on do naszego wniosku to pozostaje nam droga sądowa.

W postępowaniu sądowym kluczowe znacznie odgrywają przede wszystkim orzeczenia biegłych i nasza wcześniej zgromadzona dokumentacja medyczna. Jest zrozumiałym, że sędzia nie posiada odpowiednich uprawnień, aby badać skomplikowane przypadki medyczne. Dlatego też podczas podejmowania decyzji opiera się na ustaleniach biegłych.

Minusem procedury sądowej jest oczywiście jej przewlekłość i czas trwania. Jednak czasami warto z niej skorzystać, aby uzyskać wymierne korzyści.

Plusy postępowania przed sądem:
- możliwość uzyskania renty wyrównawczej,
- możliwość dochodzenia roszczeń za skutki błędu ujawnione w przyszłości,
- możliwość otrzymania pełnej sumy odszkodowania (wliczamy w nią koszty poniesione w związku z leczeniem i rehabilitacją, koszty sprzętu, koszty związane z dojazdem, koszty związane z wizytami u specjalistów etc.

Odszkodowanie medyczne z tytułu popełnionych błędów medycznych to niezwykle skomplikowane i trudne sprawy, jakie toczą się przed krajowymi sądami. Wynik postępowania sądowego nie jest nigdy pewny dla osoby poszkodowanej. Czasami sprawy potrafią trwać wiele lat. Dlatego też niekiedy warto skorzystać z pomocy ekspertów.

Dzięki ich pracy:
- bezboleśnie przejdziesz wszelkie procedury formalne,
- szybciej uzyskasz satysfakcjonującą decyzję,
- wysokość Twojego odszkodowania będzie maksymalna.

Nie wiesz, od czego zacząć?
Chcesz o coś dopytać?
Zadzwoń już teraz!

Pomożemy!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon