Odszkodowania za wypadek w pracy

Według analiz przeprowadzanych każdego roku przez Główny Urząd Statystyczny odnotowano niewielki wzrost w zakresie zgłaszanych wypadków, jakie miały miejsce w pracy (wzrost wyniósł 0,4%). Jednak w dalszym ciągu liczby te nie napawają optymizmem. Tylko w 2014r. miało miejsce takich zdarzeń 88 642.

Przyczyny takie stanu rzeczy są od wielu lat niezmienne. Niezapewnienie pracownikom przez pracodawców właściwych warunków pracy, lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedostarczenie właściwego stroju i wyposażenia dla pracownika. Brak odpowiednich szkoleń i nakładanie nadmiernych obowiązków na jedną osobę, co powoduje jej przemęczenie. Wszystko to powoduje, że do tragicznych zdarzeń dochodzi i najprawdopodobniej będzie dochodzić, jeśli nic nie zmieni się w stosowanych praktykach.  Skutkiem wypadku może być częściowa lub całkowita niezdolność danej osoby do wykonywania pracy i jej wykluczenie z życia zawodowego na pewien czas lub na stałe.

Wskutek wystąpienia przedmiotowych zdarzeń bardzo często dochodzi do poważnego uszczerbku na zdrowiu i różnych urazów u pracownika. Pomimo tego osoba poszkodowana bardzo często boi się dochodzić swoich praw i żądać roszczeń w zakresie otrzymania odszkodowania.

Czy warto rezygnować z praw, jakie nam przysługują? Jakie działania podjąć, gdy przytrafi nam się wypadek w pracy? Do kogo i w jakiej wysokości możemy kierować swoje roszczenia?

Na powyższe pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym poradniku, który mam nadzieję pomoże Ci w walce o uzyskanie właściwego odszkodowania za wypadek w pracy.

Wypadek przy pracy- definicja ustawowa (podstawa prawna art. 3. ust. 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)

Za wypadek przy pracy uważamy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Podobnie jak wypadek przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:
• w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Należy podkreślić, że wypadek w drodze do lub z pracy nie jest traktowany przez polskiego ustawodawcę, jako wypadek przy pracy. Rodzi to zasadnicze skutki w procesie dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Postępowanie w momencie zaistnienia wypadku

Zgłoszenie zdarzenia

Wypadek należy bezzwłocznie zgłosić swojemu pracodawcy. Obowiązany jest do tego sam poszkodowany a jeśli nie pozwala mu na to stan jego zdrowia to osoba, która wypadek zauważyła.  Jeżeli jesteśmy zatrudnieni w innej formie niż umowa o pracę to o zdarzeniu informujemy podmiot, na rzecz, którego świadczmy pracę.

Pracodawca w takich okolicznościach jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Konieczne jest ustalenie przyczyn wypadku i sporządzenie odpowiedniego protokołu lub karty wypadku. Powyższe dokumenty otrzymuje poszkodowany i właściwa inspekcja pracy.

Do kogo kierujemy roszczenia w związku z zaistniałym wypadkiem?

Poszkodowany może podjąć działania równoległe i skierować swoje roszczenia do:
1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2) Wprost do pracodawcy

Podkreślenia wymaga fakt, że nasze prawa są realizowane tylko i wyłącznie na nasz wniosek, w tym przypadku żaden organ nie działa „z urzędu”. Dlatego też sami musimy się zatroszczyć o to, aby odpowiednie dokumenty zostały złożone do ZUS i pracodawcy.

Roszczenia względem ZUS

Jeżeli chcemy otrzymać świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to konieczne jest złożenie wniosku przez pracodawcę, jako płatnika składek. Gromadzi on całkowitą dokumentację a następne wraz z załączonym wnioskiem wysyła do ZUS. Placówką właściwą jest oddział według miejsca zamieszkania poszkodowanego.

Niezbędne dokumenty wymagane przez ZUS:

1. Wniosek – a w jego treści wyraźne określenie naszego roszczenia np. jednorazowe odszkodowanie z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu. Powinien również zawierać dane w jasny sposób identyfikujące pracownika i pracodawcę.

2. Protokół powypadkowy bądź karta wypadku- winien zawierać wyjaśnienia osoby poszkodowanej, zeznania świadków zdarzenia odnośnie wszystkich okoliczności wypadku

3. Zaświadczenie N-9- określające stan zdrowia, informacje o procesie leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej, (jeżeli osoba poszkodowana zmarła- akt zgonu)

Dodatkowe dokumenty wymagane przez ZUS:

1. Karta informacyjna, co do podjętych działań w zakresie pierwszej pomocy
2. Zaświadczenia odnośnie odbytych szkoleń przez poszkodowanego w zakresie BHP
3. Oświadczenie osoby, u której wypadek został zgłoszony

Właściwie sporządzona i przygotowana dokumentacja w zakresie poniesionego uszczerbku, z tytułu wypadku przy pracy decyduje o przyznaniu konkretnego świadczenia przez ZUS., Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań, aby była jak najbardziej kompletna.

Jakie świadczenia należy się osobie poszkodowanej?

Jednorazowe odszkodowanie
Przysługuje pracownikowi, gdy wskutek wypadku w pracy doznał on stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu- jest to tego rodzaju naruszenie sprawności organizmu, jakie jest przyczyną upośledzenia czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu- jest to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu a upośledzenie czynności organizmu przekracza okres 6 miesięcy. Z tym, że czynności organizmu mogą ulec poprawie.

Kwestia perspektyw na poprawę stanu zdrowia osoby poszkodowanej ma tutaj kolosalne znaczenie.

O stopniu uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy decyduje lekarz orzecznik z ZUS. Podejmuje on decyzję na podstawie stanu naszego zdrowia po ukończeniu procesu leczenia i rehabilitacji. Jeżeli nie zgadzamy się z jego decyzją to przysługuje nam sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS. Możemy go złożyć w czasie do 14 dni od doręczenia nam przedmiotowej decyzji.

Komisja lekarska orzeka w składzie trzech lekarzy orzeczników. Podstawą jej decyzji jest zgromadzona dokumentacja jak również badanie stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Od badania można odstąpić w sytuacji, kiedy przedłożone dokumenty nie wzbudzają wątpliwości i mogą stanowić wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia.

Ważne. Nie dokonanie sprzeciwu w ustalonym terminie powoduje to, że przed sądem nie możemy negować ustaleń dokonanych przez lekarza orzecznika np., co do stopnia uszczerbku na naszym zdrowiu. Jest to istotne gdyż od tego faktu w przeważającej części może zależeć ewentualna wysokość naszego odszkodowania. Dlatego też, jeśli mamy nawet wątpliwości w tym zakresie to sprzeciw warto złożyć.

ZUS wydał decyzję. Nie zgadzamy się z nią, co zrobić?

W takich okolicznościach przysługuje nam odwołanie do właściwego sądu pracy. Mamy na to 30 dni od daty doręczenia nam decyzji. Warto zauważyć, że jest to mimo wszystko dość krótki czas na zgromadzenie dowodów i ewentualne znalezienie pełnomocnika. Wykazanie naszej racji w przeważającej liczbie przypadków wymaga już pomocy profesjonalnego doradcy. Tym bardziej, że wysokość odszkodowania wynosi po ostatnich zmianach przepisów 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednocześnie należy dodać, że jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy należy się również osobom bliskim, jeżeli w wyniku zaistniałych zdarzeń doszło od śmierci poszkodowanego.

Odszkodowanie mogą otrzymać:
1) Małżonek ( przy założeniu, że małżonkowie nie pozostawali w separacji)
2) Dzieci (własne lub drugiego małżonka)
3) Rodzice, (jeżeli wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe a zmarły „dokładał” się do utrzymania lub ciążył na nim orzeczony obowiązek alimentacyjny)

Niestety zdarza się nieraz tak, że wskutek zaistniałego zdarzenia osoba poszkodowana jest wykluczona z życia zawodowego. Mamy na uwadze tutaj o całkowitą i częściową niezdolności do pracy.

Całkowita niezdolność do pracy- mówimy o niej wtedy, gdy dana osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowa niezdolność do pracy- mamy z nią do czynienia, gdy osoba w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Dostępne świadczenia:

Renta– jest to świadczenie przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo straciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej a przyczyną tego jest naruszenie sprawności organizmu i dodatkowo nie rokuje się odzyskania zdolności do pracy nawet po przekwalifikowaniu.

Procedura jej otrzymania jest bardzo zbliżona do starań o otrzymanie jednorazowego odszkodowania. Jednak w tym przypadku o wysokości renty decyduje jeszcze oprócz samego faktu niezdolności do pracy odpowiedni staż ubezpieczeniowy.

Zasiłek chorobowy- podstawą do jego otrzymania przez pracownika jest choroba, która powstała w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Okres przyznawania- świadczenie jest przekazywane przez czas niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Wyjątkiem jest tutaj stan, w którym przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica lub ma miejsce w okresie ciąży. W takim wypadku czas ten może zostać przedłużony do 270 dni.

Wysokość zasiłku- co do zasady zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli przebywamy w szpitalu to 70%

100% podstawy jest przyznawane, jeżeli niezdolność do pracy ma miejsce w okresie ciąży, kiedy niezdolność zaistniała w związku z badaniami dla kandydatów na dawców komórek, tkanek oraz narządów i zabiegom z tym związanych. Dodatkowo, jeśli przyczyna niezdolności do pracy powstała w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Podstawa wymiaru zasiłku- jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie otrzymaliśmy za okres 12 miesięcy przed miesiącem, w którym niezdolność do pracy powstała.

Świadczenie rehabilitacyjne- otrzymuje pracownik, któremu skończył się okres wypłacania zasiłku chorobowego, w dalszym ciągu jest niezdolny do podjęcia pracy, ale dalszy proces leczenia lub rehabilitacji daje szanse na odzyskanie zdolności do pracy.

Okres otrzymywania świadczenia- przysługuje na czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Decyzję o tym podejmuje lekarz orzecznik wyznaczony przez ZUS.

Wysokość świadczenia- 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy i 75% za resztę czasu.
100% należy się w okresie trwania ciąży

Odszkodowanie od pracodawcy

Równolegle z dochodzeniem roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoba poszkodowana może się domagać odszkodowania za wypadek w pracy od swojego pracodawcy.

Głównym wyznacznikiem w tym zakresie są przepisy znajdujące się w Kodeksie cywilnym a mianowicie art. 415 i następne opisujące odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego. Na ich podstawie poszkodowany powinien wykazać szkodę, winę pracodawcy i związek przyczynowo skutkowy między tymi zdarzeniami.

W praktyce jednak zdecydowana większość pracodawców może odpowiadać na tzw. zasadzie ryzyka. Oznacza ona między innymi to, że pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności nawet w przypadku, gdy po jego stronie nie zaistniało żadne uchybienie.

Ważne. Świadczenia dochodzone w ZUS a w szczególności ich wysokość jest limitowana przepisami ustawy. W przypadku natomiast dochodzenia roszczeń od pracodawcy kwestia wysokości ewentualnego odszkodowania daje o wiele większe pole do manewru.

Jednocześnie warto podkreślić, że aktualnie praktycznie każdy pracodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia swojego przedsiębiorstwa. Dlatego też nieuzasadnione są obawy niektórych pracowników, że ewentualne odszkodowanie będzie wypłacane z „kieszeni” pracodawcy. Nasze słuszne żądania pokryje, bowiem w tym przypadku firma ubezpieczeniowa, z którą nasz pracodawca podpisał stosowną umowę.

Warto walczyć o swoje prawa.

Nie wiesz, od czego zacząć?
Masz pytania?
Porozmawiaj z naszym doradcą.

Zadzwoń do nas już dzisiaj!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon