Jak uzyskać odszkodowanie od banku?

Jeżeli poniesiemy straty finansowe w wyniku działania/zaniechania ze strony banku to przysługuje nam stosowne odszkodowanie. Największe kwoty orzekane są w sytuacji złamania tajemnicy bankowej przez instytucję, której powierzyliśmy nasze środki finansowe.

Złamanie tajemnicy bankowej może przybrać kilka postaci. Może to być ujawnienie danych osobowych najzamożniejszych klientów podmiotom trzecim jak również udzielenie informacji o stanie rachunku rodzinie jego posiadacza (bez jego zgody).

Warunki odpowiedzialności za złamanie tajemnicy bankowej określa „Ustawa o prawie bankowym”.

Jej przepisy jasno wskazują na to, że:

- złamanie tajemnicy bankowej przez pracownik banku jest przestępstwem

- bank, jako instytucja ponosi odpowiedzialność, za powstałą w ten sposób szkodę.

Jednakże to po naszej stronie leży kluczowa kwestia wykazania takiej szkody.

Kiedy odszkodowanie jest banku jest możliwe?

Nie w każdych warunkach bank będzie odpowiadał za złamanie tajemnicy bankowej i za negatywne skutki z tym związane, w tym za wystąpienie szkody.

Może się uwolnić od odpowiedzialności poprzez:

- wykazanie, że szkoda jest wynikiem działań samego poszkodowanego

- wykazanie, że za szkodę odpowiada osoba trzecia (np. nieodpowiedzialny pośrednik finansowy)

- wykazanie, że szkoda nastąpiła w wyniku działania siły wyższej tzw. vis maior (np. ulewne opady deszczu spowodowały powódź i wypłynięcie dokumentacji bankowej, która dostała się w ten sposób w niepowołane ręce)

Tajemnica bankowa obejmuje- wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych, które zostały pozyskane podczas negocjacji, w trakcie podpisywania i trwania umowy, na podstawie, której bank swoje działania wykonuje.

Podstawa wnoszenia roszczenia- jest to art. 105 ust. 5 „Ustawa o prawie bankowym” w związku z przepisami kodeksu cywilnego art. 471 i art. 474, które określają tzw. odpowiedzialność kontraktową (podstawą jest zawarta umowa).

Bank jest zobowiązany do naprawienia szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dodatkowo, jako instytucja ponosi odpowiedzialność za działania/zaniechania osób, które w niej pracują.

Np. Wbrew ustaleniom umownym informacja o stanie rachunku osobistego została wysłana na adres zameldowania właściciela rachunku. W wyniku, czego dostęp do tajemnicy bankowej uzyskała była żona klienta.

Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje objęte tajemnicą bankową zostały ujawnione na żądanie uprawnionych do tego podmiotów, tj.:

- prokuratura

- sąd

- Generalny Inspektor Danych osobowych itd.

Wykazanie winy

Starając się o odszkodowanie od banku jesteśmy zobowiązani do: wykazania naszej szkody, winy ze strony banku i związku przyczynowo skutkowego między tymi elementami.

Przykład

Na skutek niewłaściwego działania pracownika banku zestawienie z rachunku (wszystkie przelewy przychodzące i wychodzące) spółki X zostało przesłane do spółki Y- konkurencyjnej. W ten sposób spółka X utraciła kontrahentów, których przejęła spółka Y. Powstała, zatem szkoda zarówno o charakterze rzeczywistym (aktualni partnerzy biznesowy spółki X zerwali kontrakty na duże sumy pieniędzy) jak również szkoda w związku z utraconymi korzyściami w przyszłości (spółka X ucierpiała na reputacji, przez co nie może pozyskać nowych zamówień). W takich okolicznościach żądanie wypłaty odszkodowania od banku jest w pełni zasadne.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon