Czy odszkodowanie jest opodatkowane?

Jak to często bywa z pytaniami natury prawnej odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Przepisy „Ustawy o podatku dochodowym” określają, że z podatku są zwolnione takie odszkodowania, które:

- wynikają bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa (oznacza to, że sposób ich ustalenia wynika bezpośrednio z ustaw lub przepisów wykonawczych, które zostały wydane na podstawie tych ustaw)

- zostały przekazane na podstawie wyroku lub ugody sądowej (wyjątek stanowią umowy zawarte przed notariuszem)

- można zaliczyć do tzw. odszkodowań szczególnych.

Ogólna zasada mówi, iż odszkodowanie jest rekompensatą poniesionej szkody a związku z tym, nie stanowi de facto o wzbogaceniu osoby uprawnionej a tym samym nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Podatek jest nakładany na odszkodowania, które:

- związane są prowadzeniem działalności gospodarczej

- dotyczą tzw. utraconych korzyści, czyli wszystkiego tego, co by osoba uprawniona zyskała gdyby nie zaistniała dana szkoda (tzw. lucrum cessans).

Przykłady:

- Odszkodowanie za zalanie mieszkania: nie jest opodatkowane, jeśli lokal nie jest powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich: jest opodatkowane, jeżeli zostało wypłacone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. ktoś bezprawnie korzystał ze zdjęć znanego zakładu fotograficznego

- Odszkodowanie w postaci renty: nie jest opodatkowane, jeśli renta została przyznana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego tj. w wyniku wypadku osoba utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (art. 444 §2 KC)

- Odszkodowanie, które wynika z zawartych umów lub pozasądowych ugód: jest opodatkowane

- Odszkodowanie wypłacane pracownikowi z tytułu umowy o zakazie konkurencji: jest opodatkowane, w tym przypadku kwota odszkodowania jest traktowana, jako przychód pracownika pochodzący ze stosunku pracy a tym samy podlega opodatkowaniu.

Uwaga. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że odsetki związane ze zwłoką w wypłaceniu odszkodowania lub zadośćuczynienia nie są zwolnione z podatku. Stawia się tutaj pogląd, że same odsetki nie stanowią już rekompensaty dla osoby poszkodowanej, ale mają już wpływ na jej wzbogacenie.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon