Choroba zawodowa, zobacz czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika lub u osoby, która zakończyła pracę może nastąpić w czasie, gdy jest on zatrudniony lub już po ustaniu stosunku

pracy. Z tego tytułu polski ustawodawca przewidział szereg świadczeń, które może otrzymać uzyskać osoba wnioskująca o nie.
Jednak, aby tak się stało muszą zostać spełnione przesłanki do wydania przedmiotowego orzeczenia.

Choroba zawodowa jest to, bowiem schorzenie, jakie powstało w wyniku czynników występujących w środowisku pracy lub na skutek wykonywania obowiązków

pracowniczych. Pełną listę chorób zawodowych zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009. r

„Najpopularniejsze” rodzaje chorób zawodowych przedstawia poniższy diagram:

odszkodowanie_za_choroba_zawodowa

Dodatkowo rozporządzenie określa czas, do jakiego dane schorzenie może być badane pod kątem choroby zawodowej. Jest, bowiem zrozumiałym, że niektóre objawy

chorobowe mogą wystąpić dopiero po jakimś czasie od zakończenia naszej pracy zawodowej.

Pełny tekst rozporządzenia możesz pobrać >>TUTAJ<<

ODSZKODOWANIE I CHOROBA ZAWODOWA, JAK UZYSKAĆ?

1. Gromadzimy dokumentację

Żeby otrzymać odszkodowanie musimy wykazać jasny związek między wykonywaną przez nas pracą a powstaniem choroby zawodowej. Każdy pracodawca powinien tworzyć

dokumentację odnośnie narażenia zawodowego. Oprócz tego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów winien prowadzić pomiary środowiska pracy i ocenę ryzyka zawodowego.

Jeżeli tylko mamy podejrzenie wystąpienia u siebie choroby zawodowej udajmy się do właściwego lekarza. W razie konieczności skieruje nas do właściwej

jednostki orzekającej.

Jeśli natomiast sam pracodawca podejrzewa chorobę u swojego pracownika to powinien zawiadomić o tym fakcie właściwego inspektora sanitarnego i inspektora pracy.

2. Kto decyduje o uznaniu schorzenia za chorobę zawodową?  

Kwalifikacji dokonuje lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń społecznych wskutek zawiadomienia złożonego przez: lekarza medycyny pracy, pracownika lub pracodawcę.

3. Czy przysługuje mi odwołanie?

Tak. W sytuacji, gdy nasze schorzenie nie zostało uznane za chorobę zawodową albo nie zgadzamy się z treścią orzeczenia lekarskiego możemy złożyć odwołanie

do jednostki orzeczniczej drugiego stopnia. Jest to specjalistyczny instytut o charakterze badawczo-rozwojowym w zakresie medycyny pracy (Listę instytutów

jak również dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia).


ŚWIADCZENIA NALEŻNE PRACOWNIKOWI

Ich katalog jest dość szeroki i niekiedy wymagana jest dodatkowa procedura weryfikacyjna, aby można było je przyznać osobie zainteresowanej.

Renta- jest przyznawana pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy w skutek wystąpienia choroby zawodowej. Wysokość renty jest obliczana przez ZUS indywidualnie. W tym wypadku także funkcjonuje reguła, iż świadczenie należy się niezależnie od długości czasu ubezpieczenia wypadkowego jak również bez względu na datę powstania niezdolności do pracy.

Dodatek pielęgnacyjny- prawo do niego przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy jak również do samodzielnej egzystencji (aktualnie wynosi 153 zł miesięcznie).

Renta szkoleniowa- to świadczenie należne osobie w stosunku, do której wydano orzeczenie określające konieczność przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niemożność wykonywania pracy w aktualnym zawodzie a przedmiotowa niemożność została spowodowana chorobą zawodową. Renta nie może być mniejsza aniżeli 100% podstawy jej wymiaru.

Osoba uprawniona może ją pobierać przez okres 6 miesięcy i posiada możliwość złożenia wniosku o jej wydłużenia o 30 dni.

Jednorazowe odszkodowanie- jest to świadczenie wypłacane osobie, która doznała uszczerbku na swoim zdrowiu, stałego lub długotrwałego. Jego wysokość wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (aktualnie jest to 770 zł, dane na II kwartał 2015). Może ulec stosunkowemu powiększeniu, gdy stan naszego zdrowia pogorszył się.

Do jednorazowego odszkodowania są również uprawnieni członkowie rodziny, ubezpieczonego lub rencisty, który w wyniku choroby zawodowej zmarł.

Zasiłek chorobowy- może go otrzymać pracownik, który na skutek choroby zawodowej został wyłączony z aktywności zawodowej. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od okresu ubezpieczenia danej osoby, od pierwszego dnia, w którym nie jest zdolna do podjęcia pracy. W przypadku choroby zawodowej w każdym przypadku wynosi 100% podstawy. Może być pobierany nie dłużej niż przez 182 dni (do tego okresu wlicza się również dni robocze i święta).

Świadczenie rehabilitacyjne- jest wypłacane pracownikowi w momencie, gdy wykorzystał zasiłek chorobowy a obiektywne przesłanki nie umożliwiają w dalszym ciągu podjęcie pracy. Jednakże dalsze leczenie lub proces rehabilitacyjny i ogólne przesłanki rokują odzyskanie zdrowia. Świadczenie jest przekazywane przez ZUS lub przez pracodawcę. Pracownik pobiera je przez okres konieczny, aby przywrócić zdolność do pracy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.

Niekiedy uzyskanie odpowiedniej kwoty jednorazowego odszkodowania lub sprawiedliwej renty wymaga pomocy specjalistów od spraw ubezpieczeń. Jeżeli mamy poczucie, że zostaliśmy skrzywdzeni albo, że wysokość świadczenia nie jest adekwatna do zaistniałej szkody warto za takiej pomocy skorzystać.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon